Proiectul PNUD „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”


Durata proiectului: 01.06.2023 – 31.05.2024

Locația proiectului: Ștefan Vodă, Căușeni, Soroca, Cahul, Comrat, Bălți

Grupurile țintă ale proiectului: Str: Cetățeni ucraineni, organizații ale societății civile, persoane strămutate din Ucraina.

Proiectul va contribui la consolidarea capacităților societății civile locale și a autorităților locale, a capacității sistemului judiciar și administrativ de a răspunde nevoilor persoanelor strămutate, sporind, în același timp, gradul de conștientizare a persoanelor strămutate cu privire la drepturile și obligațiile lor.

Proiectul va aborda nevoile persoanelor strămutate prin crearea unei rețele regionale de resortisanți ucraineni care vor acționa ca lideri de opinie și care se vor implica în facilitarea accesului la justiție și la căile de atac, inclusiv în contextul măsurilor de protecție temporară, pentru conaționalii lor.

De asemenea, CDA va utiliza rețeaua sa de organizații ale societății civile la nivel subnațional și va capacita alte 5 organizații care lucrează la nivel regional să devină furnizori de servicii juridice exacte pentru persoanele strămutate.

În cadrul proiectului, CDA va evalua potențialele bariere juridice privind eficiența sistemului de protecție temporară pentru persoanele strămutate și va elabora și disemina orientări care să acopere principalele cerințe legislative naționale, precum și domeniile abordate de mecanismul de protecție temporară.

Last Updated on:

septembrie 11, 2023

Share post :

New partner title

CDA International Partner

CDA is an associate member of the European Statelessness Network. CDA collaborated with it to research and compile comparative information on statelessness in Moldova and contributed to the development of the Statelessness Index in Moldova (Moldova | Statelessness Index ENS_Country_briefing-Moldova-Russian.pdf (statelessness.eu)).

The Statelessness Index is a comparative online tool that assesses European countries’ legislation, policies, and practices on the protection of stateless persons, the prevention and reduction of statelessness in comparison with international rules and good practice.

The Law Center of Advocates (CDA), the European Network on Statelessness (ENS) and the Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) made în 2021 a joint submission to the 3 rd Cycle of the Universal Periodic Review (UPR), on the right to a nationality and human rights challenges pertaining to statelessness in Moldova.

The European Network on Statelessness (ENS) is a civil society alliance of over 170 organizations and individual experts from 41 countries working to end statelessness and ensure that stateless people in Europe can access their rights.

Oleg Palii

Director Executiv

Oleg Palii activează în CDA începând cu 1998. Din 2017 este directorul executiv al Asociației. Are o experiență de peste 25 de ani de activitate în domeniul azilului și de formator național și internațional în probleme vizând drepturile refugiaților și apatrizilor. Este printre autorii mai multor studii și publicații la tema drepturilor refugiaților și apatrizilor.

Este membru al Uniunii Avocaților din Moldova, iar în perioada 2012-2014 a fost membru al Comisiei pentru Cetățenie și Azil Politic a Președintelui Republicii Moldova.

A creat și coordonat „Clinica juridică în domeniul azilului și apatridiei” (2013 – 2018).
A înaintat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul azilului, apatridiei și cetățeniei, și, prin subiecții cu drept de sesizare a Curții Constituționale, propuneri pentru contestarea anumitor dispoziții din Legea privind azilul și Legea cetățeniei.

Olga Ojog

Consilier Juridic

Olga Ojog este consilier juridic CDA pentru străini, refugiați, apatrizi, solicitanți de azil, precum și unul dintre formatorii organizației în domeniile azilului, protecției copilului, violenței în bază de gen.

Ea este coautoarea curriculumului și a programului de instruire pentru personalul din sistemul de asistență socială și autorități tutelare locale.
Olga Ojog a absolvit Facultatea de Drept a USM, specialitatea drept economic și a obținut masteratul la aceeași instituție de învățământ superior, la fel, cu specializarea drept economic.

Ea are licența de avocat din 2008 și o experiență de activitate de peste 15 ani în calitate de expert și trainer în domeniul combaterii violenței în bază de gen.
Activitățile legate de practicarea specialității de avocat au inclus asistență juridică pentru victimele violenței în familie, reprezentarea intereselor acestora în instanța de judecată, soluționarea litigiilor ce țin de divorț, partajul averii, stabilirea domiciliului copiilor, a pensiei de întreținere.

Experiența profesională de avocat a inclus mai multe activități de acordare a asistenței juridice unor agenți economici/ companii, cum ar fi reprezentarea intereselor judiciare și extrajudiciare, reprezentarea în fața executorilor judecătorești, în instanțele de judecată de toate nivelurile, în fața organelor de stat, în fața Curții de Arbitraj, în proces de insolvabilitate etc.

Olga Ojog a activat din 2006 până în 2014 în calitate de lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Dreptul Antreprenoriatului și – peste nouă ani la Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”.
Olga Ojog este coautoarea manualului „Dreptul afacerilor. Caiet de sarcini pentru seminare”.

Ina Galan

Consultant programe educaționale

Ina Galan este membra a echipei CDA din iunie 2022.
Și-a făcut studiile la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova.

A lucrat ( 2000-2011) în calitate de specialist-coordonator în Procuratura raionului Cahul.

Din 2011 pînă în 2022 a lucrat la Oficiul Avocatului Poporului. În calitate de șef-adjunct al Direcției Promovarea Drepturilor Omului și Comunicare din OAP, pe lângă alte activități legate de promovarea drepturilor omului, s-a ocupat de organizarea și coordonarea activității de informare și instruire în domeniul drepturilor omului.

Ina Galan este autoarea câtorva cursuri de instruire în domeniul drepturilor omului pentru diverse grupuri de profesioniști, elaborate sub auspiciile Instituției ombudsmanului.
Sub conducerea Inei Galan a fost consolidată echipa de formatori ai OAP, au fost elaborate mai multe cursuri de instruire pentru carabinieri, angajații sistemului penitenciar, asistenți sociali, medici. Ina Galan a acordat sprijin metodic formatorilor în realizarea activităților de instruire, a susținut, în calitate de formator numeroase activități de informare și instruire cu adulți și copii.

Oficiul Avocatului Poporului

CDA Partener Național

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) cooperează de mulți ani cu Oficiul Avocatului Poporului (OAP) în probleme vizând respectarea drepturilor solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, persoanelor nedocumentate, solicitanților statutului de apatrid, apatrizilor, străinilor. În septembrie 2021 CDA și OAP au semnat un acord de colaborare.

În cooperare cu OAP au fost elaborate Studiul tematic „Respectarea drepturilor cetățenilor străini aflați în custodia statului”; Raportul tematic ”Trei ani de monitorizare comună la frontieră. Oficiul Avocatului Poporului – Centrul de Drept al Avocaților”.

CDA este membru al Consiliului Consultativ de prevenire a încălcării drepturilor persoanelor migrante/refugiate din Ucraina, instituit la 11 martie 2022 pe lângă Oficiul Avocatului Poporului. În această calitate și-a adus aportul la elaborarea de către Avocatului Poporului a primului Raport privind monitorizarea respectării drepturilor persoanelor străine din Ucraina în contextul stării de urgență pentru perioada 25 februarie – 30 aprilie 2022.

Reprezentanți ai OAP sunt implicați în proiectele realizate de CDA privind monitorizarea respectării drepturilor străinilor în centrele de cazare a persoanelor refugiate din Ucraina.

Inspectoratul General al Poliției de frontieră

Partener național CDA

Poliţia de Frontieră este organul administrației publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îşi exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, prevenirea şi combaterea criminalității transfrontaliere.

CDA cooperează cu IGPF din 2009, când a fost semnat Memorandul de înțelegere între CDA, IGPF, UNCHR și BMA. Relațiile de cooperare s-au activizat în perioada crizei refugiaților din Ucraina, declanșate urmare a invaziei Federației Ruse în țara vecină. IGPF și CDA colaborează la monitorizarea respectării drepturilor străinilor la punctele de trecere a frontierei, efectuarea unor schimburi de informații la acest subiect. De asemenea CDA asigură instruirea angajaților Poliției de Frontieră.

 

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

Partener național CDA

În 2013, CDA a semnat un Memorandum de înțelegere cu BMA și CNAJGS, prin care părțile au convenit asupra organizării asistenței juridice cetățenilor străini și apatrizilor în privința cărora a fost dispusă luarea în custodia publică și plasarea în Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS) al BMA.

În corespundere cu angajamentele asumate prin acest Memorandum, CDA oferă consultație juridică inițială tuturor persoanelor plasate în CPTS cu privire la drepturile și obligațiile acestora, iar în caz de necesitate – asistența juridică primară necesară sau juridică calificată. CDA informează CNAJGS despre persoanele plasate în CPTS care au solicitat asistență juridică. Corespunzător CNAJGS preia de la CDA solicitările persoanelor plasate în CPTS în cazul în care va fi necesară acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.

 

 

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)

Partener național CDA

Inspectoratul General pentru Migrație  (IGM)  este unul dintre partenerii de bază ai CDA din țară. CDA cooperează cu IGM în baza a trei acorduri de colaborare: Memorandumul de înțelegere între CDA, BMA și CNAJGS, Memorandumul de înțelegere între CDA, IGPF, UNCHR și BMA și Memorandum de înțelegere între IGM și CDA din 6 martie 2023. 

Cooperarea cu Inspectoratul General pentru Migrație  (IGM) a devenit mai intensă din 24 februarie 2022. Juriștii CDA monitorizează respectarea drepturilor omului la punctele de trecere a frontierei, ajută angajații de la Poliția de Frontieră și de la IGM să identifice solicitanții de azil care depun cerere în punctele de trecere, să recepționeze cererile de azil, acordă asistență juridică, consiliază solicitanții de azil la frontieră.

Memorandumul de înțelegere care a fost semnat pe 6 martie 2023 reflectă angajamentul comun al CDA și IGM pentru implementarea mecanismului protecției temporare în Republica Moldova și realizarea cu succes a activităților de integrare a străinilor.

Documentul are ca scop stabilirea unui mecanism de suport prin atragerea personalului adițional în cadrul centrelor de integrare pentru străini la nivel regional și oficiile de evidență străini ale IGM.

Totodată, părțile vor asigura procesul de informare, consiliere și facilitare a accesului la măsurile de protecție prin prisma respectării drepturilor străinilor, în special beneficiarilor de protecție temporară. Acțiunile comune vor mai avea ca obiective asigurarea realizării statutului juridic și promovarea unei societăți incluzive.

Institutul Național al Justiției (INJ)

Partener național CDA

Creat în 2007, Institutul Național al Justiției (INJ) realizează formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcție, a grefierilor, a asistenților judiciari, a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, a consultanților procurorului, a consilierilor de probațiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi formarea inițială și continuă a altor persoane care activează în sectorul justiției, în cazurile prevăzute de legislație.

Fiind unica organizație în Republica Moldova care deține expertiză și experiență în domeniul azilului, CDA cooperează cu INJ în organizarea de instruiri pentru grupuri-țintă de profesioniști în domeniul drepturilor omului, drepturilor refugiaților, azil, apatridie, integrarea străinilor, cum sunt avocații, judecătorii, procurorii, angajații instituțiilor publice și funcționarii publici.

În anul 2021, CDA în colaborare cu INJ, BMA, CNAJGS a organizat 17 activități de instruire cu participarea a 275 de persoane, printre care angajați ai Poliției de Frontieră, și ai BMA, judecători, avocați, asistenți sociali.

REȚEAUA EUROPEANĂ PRIVIND APATRIDIA

Partener internațional CDA

CDA este membru asociat al Rețelei europene de apatridie. CDA a colaborat cu aceasta pentru a cerceta și a compila informații comparative privind apatridia în Moldova și a contribuit la elaborarea Indicelui apatridiei în Moldova (Moldova | Statelessness Index ENS_Country_briefing-Moldova-Russian.pdf (statelessness.eu)).

Indicele apatridiei este un instrument online comparativ care evaluează legislația, politicile și practicile țărilor europene în materie de protecție a apatrizilor, de prevenire și reducere a apatridiei în comparație cu normele internaționale și bunele practici.

Centrul de Drept al Avocaților (CDA), Rețeaua Europeană privind Apatridia (ENS) și Institutul pentru Apatridie și Incluziune (ISI) au făcut în 2021 o prezentare comună în cadrul celui de-al 3-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale (EPU), privind dreptul la o naționalitate și provocările privind drepturile omului referitoare la apatridie în Moldova.

Rețeaua europeană privind apatridia (ENS) este o alianță a societății civile formată din peste 170 de organizații și experți individuali din 41 de țări care lucrează pentru a pune capăt apatridiei și pentru a se asigura că apatrizii din Europa pot avea acces la drepturile lor.

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului

Partener internațional CDA

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului este o asociație civică înregistrată în 1994. Comitetul monitorizează situația cu privire la drepturile omului, oferă asistență juridică, cooperează cu alte organizații și organisme de stat în scopul îmbunătățirii promovării, respectării și protecției drepturilor și libertăților omului. Scopul Comitetului este protecția și promovarea drepturilor și libertăților omului garantate prin Constituția Republicii Macedonia de Nord, instrumentele internaționale și Actul final de la Helsinki din 1975, precum și crearea unor condiții democratice în care acestea să poată fi exercitate pe baza statului de drept. Comitetul pornește de la premisa că toți oamenii ar trebui să aibă posibilitatea de a se bucura și de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale și ar trebui să fie în măsură să le protejeze în caz de încălcare sau limitare. Acesta este fundamentul statului de drept, al drepturilor omului și al democrației.

Fundația Eurasia

Partener internațional CDA

Fundația Eurasia are în vedere o lume în care toți oamenii au posibilitatea de a-și realiza potențialul și de a-și transforma societățile.

Asociația Americană a Avocaților

Partener internațional CDA

ABA a fost fondată în 1878, cu angajamentul de a stabili bazele juridice și etice ale națiunii americane. În prezent, există ca organizație de membri și se angajează să își îndeplinească misiunea de a apăra libertatea și de a căuta dreptatea.

ecre_logo_mediumres
Consiliul European pentru Refugiați și Exilați

Partener internațional CDA

În luna noiembrie 2022 CDA a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului European pentru Refugiați și Exilați – European Council on Refugees and Exiles (ECRE).

Consiliul European pentru Refugiați și Exilați este o alianță paneuropeană formată din 106 de ONG-uri din 39 de țări care protejează și promovează drepturile refugiaților, ale solicitanților de azil și ale persoanelor strămutate.

Misiunea ECRE este de a promova stabilirea unor politici și practici europene de azil echitabile și umane, în conformitate cu legislația internațională privind drepturile omului. ECRE pledează pentru o Europă care protejează refugiații, solicitanții de azil și persoanele strămutate și îi tratează cu demnitate și respect.

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Partener internațional CDA

CDA a cooperat cu Farmacéuticos Mundi, un ONG internațional de cooperare pentru dezvoltare, acțiune umanitară și de urgență, în cadrul proiectului „Consiliere și asistență juridică pentru migranții din Ucraina ”, susținut financiar prin intermediul donatorilor acestuia.

Memorandumul semnat în acest sens între Centrul de Drept al Avocaților și Farmacéuticos Mundi a prevăzut asigurarea consilierii și asistenței juridice pentru refugiații din Ucraina, care se află în centrele pentru refugiați sau sunt găzduiți în familii pe teritoriu Republicii Moldova.

Cu sprijinul Farmaceuticos Mundi, CDA a angajat 6 consilieri juridici în baza unor contracte de servicii, pentru a oferi asistență juridică și consiliere în 4 centre de cazare pentru refugiați din Chișinău și din localitățile Cojușna și Slobozia Dușcă.

CDA a sprijinit proiecte locale importante, a contribuit la organizarea unor diverse evenimente cu participarea membrilor comunității gazdă și a refugiaților, implicit de  promovare a abilitării socio-economice și integrării acestora. 

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău

Partener internațional CDA

Moldova a devenit membră a Consiliului Europei la 13 iulie 1995. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului la 24 iulie 1997. Biroul de Informare al Consiliului Europei a fost înființat la Chișinău la 30 iunie 1997, la cererea Guvernului Republicii Moldova. La 20 octombrie 2002, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a fost de acord cu propunerea Secretarului General de a numi un Reprezentant Special al Secretarului General la Chișinău. Schimbul de scrisori dintre Secretarul General și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova din 30 octombrie și 4 noiembrie 2002 a avut ca rezultat un Memorandum de înțelegere privind statutul Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei.

Fundația Soros Moldova

Partener internațional CDA

Fundaţia Soros-Moldova a asigurat suportul financiar pentru realizarea de către CDA a proiectului „Asistență juridică de urgență pentru refugiații din Ucraina”, implementat timp de șase luni, în perioada 1 martie-31 august 2022.

Fundația Soros Moldova a oferit Centrului de Drept al Avocaților, printr-un mecanism de urgență, un grant în valoare de 100, 000 USD, destinat acordării de asistență juridică primară, informațională gratuită refugiaților la Centrul de Apel al Biroului de Migrație și Azil.

În cadrul acestui proiect, Centrul de Drept al Avocaților, cu suportul Fundației SOROS Moldova, a angajat 5 operatori, care au activat  la Centrul de Apel al Biroului Migrație și Azil – Linia Verde. Ei zilnic primeau sute de apeluri și răspundeau la cele mai diverse întrebări, cum ar fi procedura de trecere a frontierei, a obținerii permisului de ședere, ajutoarelor financiare, privind angajarea în câmpul muncii etc.

În această perioadă, operatorii CDA, alături de colegii de la BMA au preluat peste 41 000 de apeluri, dintre care mai mult de 29 000 – de la persoane refugiate din Ucraina.

În corespundere cu Proiectul dat, CDA a asigurat expertiză și suport pentru echipa Biroului Migrațiune și Azil.

Ambasada SUA în Moldova

Partener național CDA

Proiectul „Asistență juridică pentru apatrizi în Republica Moldova” a fost realizat de CDA în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în baza unui acord de grant, în perioada 01.10.22 – 30.09.23.  

În cadrul proiectului, CDA a asistat direct 59 de persoane în procedurile de documentare și de obținere a cetățeniei și a sesizat instanța de judecată în 2 cazuri individuale.  

Pe lângă asistența directă beneficiarilor,  CDA a pledat pentru operarea de modificări legislative care să prevadă dreptul garantat la cetățenia Republicii Moldova pentru fiecare copil născut pe teritoriul țării noastre.  E vorba de modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 și a altor acte normative legate de simplificarea procedurii de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova.  

Eforturile CDA s-au încununat de succes. Modificările în cauză au fost operate și vor intra în vigoare de la 1 noiembrie 2023. 

CDA a organizat la tema apatridiei și chestiunilor legate de documentare trei mese rotunde cu participarea a peste 70 de persoane, reprezentanți ai  autorităților responsabile de documentarea și naturalizarea apatrizilor,  avocați, asistenți sociali.  

Prin intermediul rețelei sale de consilieri din țară, CDA a informat autoritățile locale cu privire la asistența juridică gratuită acordată de CDA în cazurile de apatridie.  Asociația a semnat și acorduri de cooperare cu unele direcții asistență socială raională și primării din Republica Moldova, pentru a spori eficiența asistenței acordate apatrizilor.  

Drept rezultat, cu implicarea autorităților publice locale, 26 de persoane fără acte au apelat la CDA pentru asistență, 15 dintre acestea fiind documentate cu buletine de identitate moldovenești.  

Perioada de desfășurare a proiectului a coincis cu războiul din Ucraina, de unde a apărut necesitatea unei colaborări strânse cu colegii ucraineni. CDA a cooperat cu ONG-ul ucrainean ,,10 Kvitnea” pentru a ajuta persoanelor fără acte care aveau nevoie de asistență juridică pentru diverse probleme legate de documentare.  

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE a Olandei

Partener internațional CDA 

Ministerul Afacerilor Externe este canalul prin care guvernul olandez comunică cu guvernele străine și cu organizațiile internaționale. Acesta coordonează și pune în aplicare politica externă olandeză. Ministerul are două jumătăți: sediul central de la Haga și misiunile sale în străinătate (ambasade, consulate și reprezentanțe permanente).

Organizația Internațională a Francofoniei

Partener internațional CDA

„Etat de droit, droits de l`Homme, Justice” este proiectul finanțat de Organizația Internațională a Francofoniei, destinat instruirii reprezentanților a patru categorii de profesioniști cu atribuții în domeniul azilului.

Cel puțin 190 de avocați și reprezentanți ai autorităților tutelare/servicii sociale de protecție a copilului; ai ONG-urilor non-juridice; reprezentanți ai Biroului Migrație și Azil vor beneficia de 12 sesiuni de instruire privind drepturile, protecția și sprijinul juridic al migranților, refugiaților și apatrizilor.

Scopul proiectului este fortificarea capacităților profesioniștilor din domeniul drepturilor omului și dreptului de azil pentru sporirea asistenței juridice, protecției și sprijinului acordat străinilor, solicitanților de azil, refugiaților și apatrizilor în Republica Moldova.

Oxfam Internațional

Partener internațional CDA

Proiectul „Decentralized support for Ukrainian refugees”, finanțat de organizația internațională umanitară Oxfam, a fost realizat de CDA în perioada 01.04.2022 – 31.03.2023, fiind destinată persoanelor strămutate din Ucraina, care locuiesc în comunitățile-gazdă din 10 raioane ale țării; reprezentanților autorităților publice locale și membrilor comunităților locale.

Prin crearea birourilor descentralizate, a echipelor mobile, angajații CDA au facilitat accesul persoanelor strămutate din Ucraina la servicii de asistență juridică. Ei au organizat evenimente de coeziune socială și de integrare a beneficiarilor în comunitățile locale. Juriștii CDA au instruit lucrătorii din domeniul asistenței sociale pe tema legislației naționale și internaționale privind drepturile refugiaților, procedurile naționale de azil, protecția temporară; situația juridică a copiilor veniți din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova.

CDA a susținut realizarea unor proiecte locale importante pentru comunitatea gazdă, cum ar fi procurarea unor ascensoare adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități pentru Casa de Cultură Ștefan-Vodă și Biblioteca Raională din Căușeni; procurarea unui laptop și a unor rafturi pentru Biblioteca Raională Căușeni; donarea de bunuri și rechizite necesare centrelor de tineret, centrelor de creație, consiliilor raionale, școlilor și altor instituții din comunitățile locale.

În cadrul Proiectului au fost realizate:

– 72 de sesiuni de informare;

– 35 de evenimente de coeziune socială;

– 14 traininguri pentru asistenți sociali;

– a fost desfășurată Campania – Săptămâna educației rutiere ”Un pieton de nota 10”;

– un concurs de eseuri;

– au fost acordate 26885 consilieri individuale.

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională

Partener internațional CDA

USAID colaborează cu Guvernul Republicii Moldova (GOM) și cu poporul său pentru ca țara să avanseze pe drumul său spre autonomie. Scopul USAID este de a contribui la construirea unei Republici Europene a Moldovei competitive și democratice, care să reziste influențelor maligne, fiind în același timp alimentată de o cetățenie angajată și de parteneriate catalizatoare cu sectorul privat.

În sprijinul promovării democrației participative din Moldova, USAID se concentrează pe asistența directă acordată instituțiilor publice pentru a cataliza implicarea cetățenilor în comunitățile lor și pentru a stimula cererea pentru o guvernare responsabilă și instituții democratice mai puternice.

În consolidarea creșterii economice a țării, USAID oferă sprijin sectorial direct pentru ridicarea rolului sectorului privat și valorificarea parteneriatelor creative în sectoarele transformatoare.

Programul națiunilor unite pentru dezvoltare

Partener internațional CDA

Proiectul „Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice”, finanțat de Suedia prin Programul global PNUD privind fortificarea statului de drept, drepturilor omului, justiției și securității pentru pace și dezvoltare durabilă,  a fost implementat de Centrul de Drept al Avocaților (CDA) în perioada 21 martie – 25 aprilie 2023.

În cadrul proiectului, CDA a elaborat un curs de instruire și a organizat șapte sesiuni de instruire pentru 36 de polițiști, judecători și procurori din peste 20 de localități ale Republicii Moldova.

Participanții la instruiri și-au consolidat cunoștințele în domeniul protecției drepturilor refugiaților și au aflat mai multe despre răspunsul coordonat și orientat spre nevoile refugiaților, combaterea prejudecăților și despre practicile de nediscriminare.

Want to apply to this offer?

Send us your info and we'll get back to you

Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR)

Partener internațional CDA

Agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) este prezentă în Republica Moldova începând cu februarie 1997, iar din 1998 cooperează cu CDA, care este unicul partener juridic al UNHCR în Republica Moldova.

Parteneriatul între CDA și UNHCR prevede cooperare vizând asistență legală pe parcursul procedurii de determinare a statutului de refugiat, procedurii de determinare a statutului de apatrid, procesului de integrare; monitorizarea în domeniul protecției, a punctelor de trecere a frontierei și a facilităților de detenție; suport oferit avocaților, judecătorilor, societății academice, factorilor de decizie politică și altor profesioniști.

Deja de peste 20 de ani Agenția ONU pentru Refugiați este și finanțatorul de bază al proiectelor realizate de CDA în domeniile azilului, migrației, apatridiei, și integrării străinilor.

În anul 2017, cu suportul financiar al Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR), CDA a participat la elaborarea Standardelor de calitate și a Instrumentelor de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat acordate de către avocat pe cauzele de azil, a Ghidului avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat pe cauzele de azil și a Curriculumului de instruire continuă a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pe cazurile de azil.

Mihail Gangan

Ofițer de Protecție

Mihail Gangan este ofițer de protecție pe procedura de apatridie. El consiliază juridic și acordă asistență juridică persoanelor nedocumentate, apatride și celor cu statut juridic nedeterminat.


Mihail Gangan a obținut licența în drept la Universitatea de Studii Europene din Moldova, a urmat mai multe cursuri în domeniul managementului. Și-a aplicat în practică abilitățile manageriale la compania ATD Technologies.


La CDA activează din anul 2022, exercitând o perioada atribuțiile de consilier juridic la un centru de plasament al refugiaților din municipiul Chișinău. El deține licența de avocat.


Mihail Gangan vorbește fluent limba română (maternă), cunoaște la nivel avansat limba rusă și la nivel intermediar limba engleză, deține cunoștințe de bază în limba germană.

Larisa Voloșin

Ofițer de Protecție

Larisa Voloșin a intrat în echipa CDA din luna martie 2022, lucrând în calitate de consilier juridic. În prezent este avocată, ofițer de protecție la CDA și coordonează activitatea consilierilor juridici ai organizației în municipiul Chișinău și unele raioane ale țării.

Ea este licențiată în drept (USM), ulterior susținându-și masteratul în drept civil la ULIM.

Activitatea profesională și-a început-o la Procuratura generală. Timp de 10 ani ea a activat în cadrul Ministerului Justiției, printre funcțiile deținute fiind și cea de șef al Secției evidență actelor normative și lucrări editoriale din cadrul Direcției de sistematizare a legislației și elaborarea a proiectelor de legi. Din 2022 Larisa Voloșina activează în calitate de avocat.

Raisa Moroza

Ofițer de Protecție

Raisa Morozan este avocată, ofițer de protecție la CDA și coordonează activitatea consilierilor juridici ai organizației, care activează în mai multe raioane din țară. Ea de asemenea este unul dintre formatorii organizației.


Ea și-a făcut studiile la USM, Facultatea de Drept, obținând la aceeași instituție de învățământ superior și titlul de master, specialitatea proceduri judiciare civile.


Raisa Morozan este membră a echipei CDA din iulie 2022, anterior activând în calitate de avocat stagiar și consultant juridic, a fost consilier în Cabinetul ministrului Justiției.


Ea este membră a Asociației Tinerilor Avocați și a comunității LEAD Moldova – comunitate formata din tineri avocați, judecători, procurori și alți specialiști în drept care interferează cu comunitatea analoagă din România – LFJ.


Raisa Morozan vorbește fluent limba română, care este limba ei maternă, are cunoștințe avansate de limbă rusă și deține nivelul de cunoaștere a limbii engleze A2.

Ion Bambuleac

Ofițer de Protecție

Ion Bambuleac activează la CDA din 2018, în prezent – în calitate de ofițer de protecție pe procedura de azil.

El dispune de 5 ani de experiență profesională de instruire a profesioniștilor în domeniul azilului, procedurilor de azil, are abilități practice de examinare a cazurilor de azil în Republica Moldova, în care sunt vizați beneficiari din diferite țări de origine.
Ion Bambuleac a activat în sectorul asociativ, dar și în organizații internaționale din domeniul drepturilor omului, fiind antrenat în implementarea unor proiecte de monitorizare a procesului electoral (Promo-LEX); de promovare a egalități, nediscriminării, schimburilor interculturale ale tinerilor (Charity, Intercultural Exchange Project, Pestalozzi Children’s Foundation).

El a fost consultant în domeniul drepturilor omului la OHCHR Moldova și consultant pentru sprijinirea Consiliului Național al Tineretului din Moldova în raportarea către Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale la UNICEF Moldova.

Ion Bambuleac a studiat dreptul internațional la USM, deține masteratul în drept internațional (USM), precum și în drept constituțional și administrativ (AAP).
În prezent studiază la Școala doctorală a Academiei de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.

Ion Bambuleac vorbește fluent limbile română și rusă, care sunt limbile lui materne, și cunoaște la nivel avansat (C1) engleză și ucraineana.

Natalia Vișanu

Ofițer de Comunicare

Natalia Vișanu este ofițerul de comunicare al CDA. Are peste 30 de ani de experiență de activitate în mass-media, relații cu publicul, dintre care peste 10 ani – în domeniul promovării și protecției drepturilor omului.

A activat la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, în calitate de corespondent parlamentar; a fost consultant principal și ulterior șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova; șef al Serviciului, al Direcției comunicare și promovare a drepturilor omului la Oficiul Avocatului Poporului.

Natalia Vișanu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM, Facultatea de Drept a ULIM, deține masteratul în relații internaționale și științe politice (AAP). Este membră a Consiliului de presă din Republica Moldova.
Natalia Vișanu sprijină activitățile de comunicare ale CDA, care pot cuprinde sarcini în domeniul comunicării interne, externe sau al comunicării riscurilor.

Ea vorbește fluent limba româna (maternă), are cunoștințe avansate (C2) de limbă rusă, nivelul intermediar superior de cunoaștere a limbii engleze (B2.2), cel începător al limbii franceze.

Olga Vacarciuc

Coordonator Proiecte

Olga Vacarciuc este coordonatoare de proiecte la CDA și responsabilă pentru implementarea unor proiecte în derulare la CDA, axate pe elaborarea de programe de instruire și organizarea acestora pentru profesioniștii care activează în domeniul promovării și protecției drepturilor refugiaților, solicitanților de azil, a apatrizilor, străinilor.

Este licențiată în drept, în filologie română, precum și deține masteratul în management. Este printre puținii experți din domeniul drepturilor omului din Republica Moldova care a urmat Cursul superior pentru drepturile omului, organizat de Helsinki Foundation for Human Rights din Varșovia, Polonia.

Olga Vacarciuc a activat peste 17 ani la Oficiul Avocatului Poporului din Moldova – 12 ani în calitate de consilier al avocatului parlamentar și 5 ani în funcția de secretar general al Oficiului Avocatului Poporului. Din domeniul protecției și promovării drepturilor omului a fost și funcția deținută ulterior de șefă a Departamentului plângeri la Consiliul pentru egalitate.

Este autoarea mai multor publicații, studii, programe de instruire la tema drepturilor omului, printre care „Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului”, Educație civică, curriculum pentru clasele V-IX și X -XII; Ghidul pentru funcționarii publici în domeniul drepturilor omului.

Olga Vacarciuc a fost membră a mai multor grupuri de lucru la nivelul autorităților publice centrale, printre care cele pentru umanizarea politicii penale; privind consolidarea mecanismului de compensare pentru victimele tratamentului inuman și degradant; a Comitetului de coordonare responsabil pentru implementarea acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și UE privind programul de sprijin pentru reforma justiției; membră a Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției; membră a grupurilor de lucru pentru elaborarea PNADO 2009-2012 și PNADO 2018-2022.

Olga Vacarciuc vorbește fluent româna, limba ei maternă, dar și rusa. Cunoaște engleza la nivel începător (A2) și franceza la nivel intermediar (B2).

Svetlana Jioara

Director de Programe

Svetlana Jioară este directoarea de programe la CDA. Ea deține o experiență vastă de implementare a programelor internaționale de ajutor umanitar și pentru refugiați, de stabilire și menținere a relațiilor cu organizațiile internaționale, donatorii și cu autoritățile naționale, precum și de realizare a unor studii analitice și rapoarte de înaltă calitate.

Svetlana Jioară a activat peste 8 ani la Agenția ONU pentru Refugiați în Moldova, perioadă în care a contribuit la creșterea ratei de realizare a proiectelor, a facilitat accesul multor refugiați la servicii bancare și locuințe, a reprezentat UNHCR în cadrul grupurilor de lucru ale ONU privind genul, protecția socială, accesul la educație și sistemul de sănătate, a realizat multe alte activități menite să sporească eficiența proiectelor realizate de UNHCR Moldova.

Svetlana Jioară și-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova și deține două masterate – în dreptul public și în științe politice și guvernare.
Ea vorbește fluent limbile română și rusă și are cunoștințe avansate (C2) de limbă engleză.

Oleg Palii

Executive Director

Oleg Palii has been working in CDA since 1998. Since 2017 he has been the Executive Director of the Association. He has more than 25 years of experience working in the field of asylum and as a national and international trainer on refugee and stateless rights issues. He is among the authors of several studies and publications on refugee and stateless rights.

Oleg Palii is a member of the Union of Advocates of the Republic of Moldova and in 2012-2014 he was a member of the Commission for Citizenship and Political Asylum of the President of the Republic of Moldova. From 2013 to 2018 he created and coordinated the „Legal Clinic on Asylum and Statelessness”.

Oleg Palii has submitted several proposals for the improvement of legislation in the field of asylum, statelessness and citizenship, and, through subjects with the right to refer to the Constitutional Court, proposals for challenging certain provisions of the Law on Asylum and the Law on Citizenship.
Sari la conținut