Проект«Улучшение доступа к правосудию для достойной жизни», реализованного в сотрудничестве с ПРООН в Молдове

Продолжительность проекта: 01.06.2023 — 31.05.2024

Место реализации проекта: Штефан Вода, Каушаны, Сороки, Кагул, Комрат, Бельцы

Целевые группы проекта: Граждане Украины, организации гражданского общества, перемещенные лица из Украины.

Более 3800 беженцев из Украины получили юридическую помощь, а более 1300 человек из принимающих общин укрепили свои знания в области прав человека и доступа к правосудию. В то же время сеть из 25 активистов украинских беженцев в Республике Молдова оказывала юридическую поддержку и консультировала своих соотечественников из числа украинских беженцев для лучшей интеграции. Таковы некоторые результаты проекта «Улучшение доступа к правосудию для достойной жизни», реализованного ПРООН в Молдове в партнерстве с Правовым центром адвокатов (CDA) при финансовой поддержке Германии. Достижения, а также уроки, извлеченные за последние 10 месяцев, были обсуждены 12 апреля 2024 года на круглом столе.

Правовой центр адвокатов установил партнерские отношения с местными НПО в Сороках, Бельцах, Комрате, Каушанах, Кагуле. «Местные НПО и сеть украинских активистов способствуют укреплению социальной сплоченности в принимающих общинах и лучшему пониманию прав, обязанностей и механизмов защиты, доступных на национальном уровне», — отметила Виктория Мунтян, менеджер проекта ПРООН в Молдове.

Также в рамках проекта было разработано и распространено более 30 000 справочников и 5 000 листовок, содержащих полезную информацию для беженцев, такую как механизм временной защиты, доступ к медицинскому обслуживанию, доступ к трудоустройству, право на образование, право на пребывание в Молдове, профилактика и борьба с дискриминацией.

В то же время в рамках проекта «Улучшение доступа к правосудию для достойной жизни» в 9 районах были созданы и функционировали 5 оперативных мобильных групп, которые оказали поддержку 1008 женщинам и девочкам из принимающих общин и групп беженцев в получении междисциплинарной помощи в области гендерного насилия.

Last Updated on:

28 июня, 2024

Share post :

global-alliance-opengraph
Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei

Partener internațional CDA

Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei este o platformă creată sub egida UNHCR, cu misiunea de a crea „o lume fără apatridie, în care toți oamenii să se bucure de dreptul la o naționalitate fără discriminare”. Inițiativa face parte din „Agenda noastră comună” a Secretarului General al ONU și este aliniată la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Alianța Globală urmează să fie lansată la 14 octombrie 2024, în cadrul Segmentului la nivel înalt privind apatridia de la Geneva, care va marca finalizarea campaniei IBelong.

În timp ce se bazează pe succesele și lecțiile învățate din Campania IBelong, Alianța Globală are o abordare distinctă. Modul său de operare se axează pe promovarea unei mai mari colaborări și a unei acțiuni accelerate între actorii relevanți, inclusiv statele, apatrizii, agențiile ONU și societatea civilă. Scopul ei este de a accelera punerea în aplicare a soluțiilor la apatridie.

În prezent, Alianța include peste 50 de membri.

Acordarea de asistență juridică persoanelor apatride este una dintre direcțiile de activitate ale Centrului de Drept al Avocaților. CDA este de asemenea membru asociat al Rețelei Europene privind Apatridia – European Network on Statelessness (ENS). Centrul de Drept al Avocaților a aderat la Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei în luna iunie 2024.

global-alliance-opengraph
Global alliance to end statelessness

CDA International Partner

The Global Alliance to End Statelessness
The Global Alliance to End Statelessness is a collaborative multistakeholder platform led by UNHCR. Its vision is to create “a world free from statelessness where everyone enjoys the right to a nationality without discrimination.” The initiative is part of the UN Secretary General’s ‘Our Common Agenda’ and aligned with the Sustainable Development Goals.
The Global Alliance is set to launch on 14 October 2024 at the High-Level Segment on Statelessness in Geneva, which will both mark the completion of the IBelong Campaign.
While building upon the successes, momentum, and lessons learned from the IBelong Campaign, the Global Alliance operates with a distinct approach. Its modus operandi centres around fostering greater collaboration and expedited action among relevant actors, including States, stateless individuals, UN agencies, and civil society. The goal is to accelerate the implementation of solutions to statelessness
The Alliance currently includes over 50 members.
CDA joined the Global Alliance to End Statelessness in June 2024.

Irina Vrancean

Ofițer Protecție

Irina Vrancean a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specializarea de drept economic și a obținut masteratul în drept civil la aceeași instituție de învățământ superior.

Ea dispune de o  experiență de peste 10 ani de activitate profesională, în calitate de jurist principal, asistent judiciar, consultant juridic la câteva companii, precum și în cadrul Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău.  

Din 28.01.22-28.01.24 Irina Vrancean a efectuat stagierea în avocatură.

Ea activează la CDA din martie 2022, inițial în calitate de consilier juridic responsabil pentru un centru de plasament al refugiaților din municipiul Chișinău iar în prezent este membră a staff-ului central al asociației și consilier juridic CDA pentru protecția copilului.

Irina Vrancean

Protection Officer

Irina Vrancean graduated from the State University of Moldova, Faculty of Law, majoring in economic law, and obtained a master’s degree in civil law at the same  education institution.

She has more than 10 years of professional experience as a senior lawyer, judicial assistant, legal consultant at several companies, as well as in the Centru Court, Chisinau municipality. 

From 28.01.22-28.01.24 Irina Vrancean has been working as a trainee advocate.

She has been working at CDA since March 2022, initially as a legal advisor responsible for a refugee placement centre in Chisinau municipality and currently she is a member of the central staff of the association and CDA legal advisor for child protection.

Norwegian Church Aid (NCA)

CDA International Partner

In 2022- 2023 alone, CDA carried out several projects in cooperation with or funded by such international or humanitarian organizations as UNHCR-Moldova, UNDP Moldova, Council of Europe Office in Chisinau, International Organization of the Francophonie, Soros Foundation Moldova, Oxfam International, Farmacéuticos Mundi, HEKS/ EPER, Norwegian Church Aid (NCA), Austrian Development Agency (ADA), NACHBAR IN NOT (NiN) Foundation, Diakonie Katastrophenhilfe, US Embassy in Moldova.

Oleg Palii

Director Executiv

Oleg Palii activează în CDA începând cu 1998. Din 2017 este directorul executiv al Asociației. Are o experiență de peste 25 de ani de activitate în domeniul azilului și de formator național și internațional în probleme vizând drepturile refugiaților și apatrizilor. Este printre autorii mai multor studii și publicații la tema drepturilor refugiaților și apatrizilor.

Este membru al Uniunii Avocaților din Moldova, iar în perioada 2012-2014 a fost membru al Comisiei pentru Cetățenie și Azil Politic a Președintelui Republicii Moldova.

A creat și coordonat «Clinica juridică în domeniul azilului și apatridiei» (2013 – 2018).
A înaintat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul azilului, apatridiei și cetățeniei, și, prin subiecții cu drept de sesizare a Curții Constituționale, propuneri pentru contestarea anumitor dispoziții din Legea privind azilul și Legea cetățeniei.

Olga Ojog

CDA Legal Advisor

Olga Ojog is CDA’s legal advisor for foreigners, refugees, stateless persons, asylum seekers, as well as one of the organization’s trainers in the areas of asylum, child protection, gender-based violence.

She is the co-author of the curriculum and training programme for social welfare staff and local guardianship authorities.
Olga Ojog graduated from the Faculty of Law of the USM, specializing in economic law, and obtained a Master’s degree from the same higher education institution, also specializing in economic law.

She is a licensed advocate since 2008 and has more than 15 years of experience as an expert and trainer in the field of combating gender-based violence.
Her activities related to the practice of law have included legal assistance to victims of domestic violence, representation of their interests in court, settlement of disputes related to divorce, division of property, determination of children’s residence, maintenance.

Ina Galan

Member of the CDA Team

Ina Galan is a member of the CDA team since June 2022. She studied at the Faculty of Romanian philology of the State University of Moldova. Ina Galan worked (2000-2011) as a specialist-coordinator in the Cahul District Prosecutor’s Office. From 2011 to 2022 he worked at the People’s Advocate (Ombudsman) Office (PAO). As Deputy Head of the Human Rights Promotion and Communication Department of the PAO, in addition to other activities related to the promotion of human rights, he was in charge of organizing and coordinating information and training activities in the field of human rights. Ina Galan is the author of several human rights training courses for various groups of professionals, developed under the auspices of the Ombudsman Institution. Under Ina Galan’s leadership, the team of trainers of the PAO has been strengthened, several training courses have been developed for carabinieri, prison employees, social workers, doctors. Ina Galan has provided methodical support to trainers in carrying out training activities, she has supported, as a trainer, numerous information and training activities with adults and children.
Офис народного адвоката

Национальные партнеры CDA

Правовой центр адвокатов (CDA) на протяжении многих лет сотрудничает с Офисом народного адвоката по вопросам соблюдения прав лиц, ищущих убежище, лиц, пользующихся международной защитой, лиц без документов, без гражданства, иностранцев. В сентябре 2021 года CDA и Офис народного адвоката подписали соглашение о сотрудничестве.

Совместно с Офисом народного адвоката были разработаны Тематическое исследование «Соблюдение прав иностранных граждан, находящихся под стражей»; Тематический доклад «Три года совместного мониторинга границы. Офис народного адвоката – Правовой центр адвокатов».

CDA является членом Консультативного совета по предотвращению нарушений прав мигрантов/беженцев из Украины, созданного 11 марта 2022 года при Аппарате народного адвоката. В этом качестве CDA способствовал разработке народным адвокатом первого Доклада о мониторинге соблюдения прав беженцев из Украины в условиях чрезвычайного положения за период с 25 февраля по 30 апреля 2022 года.

Представители Офиса народного адвоката участвуют в проектах CDA по мониторингу соблюдения прав иностранцев в центрах размещения беженцев из Украины.

Генеральный инспекторат пограничной полиции

Национальные партнеры CDA

Пограничная полиция — административный орган, подведомственный Министерству внутренних дел, осуществляющий полномочия по реализации государственной политики в сфере интегрированного менеджмента государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

CDA сотрудничает с Генеральным инспекторатом пограничной полиции (ГИПП) с 2009 года, когда был подписан Меморандум о взаимопонимании между CDA, Генеральным инспекторатом Пограничной полиции, УВКПЧ ООН и УБП. Отношения сотрудничества активизировались во время кризиса с беженцами на Украине, вызванного вторжением Российской Федерации в соседнюю страну. Генеральным инспекторатом Пограничной полиции и CDA осуществляется мониторинг соблюдения прав иностранцев в пунктах пересечения границы, ведется обмен информацией по этому вопросу. CDA также проводит тренинги для сотрудников пограничной полиции.

Национальный Совет по Юридической Помощи, Гарантируемой Государством

Национальные партнеры CDA

В 2013 году CDA подписал Меморандум о взаимопонимании с БМУ и НСЮПГГ, договорившись о совместной организации правовой помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о взятии под государственную опеку с помещением в Центр временного содержания иностранцев (ЦВСИ) БМУ.

Исходя из обязательств, предусмотренных данным Меморандумом, CDA оказывает первичную юридическую консультацию всем лицам, помещенным в ЦВСИ, а при необходимости — квалифицированную юридическую помощь.

CDA передает Национальному совету по юридической помощи, гарантируемой государством, информацию о лицах, помещенных в Центр временного содержания иностранцев, которые обратились за юридической помощью.

В случае необходимости оказания квалифицированной юридической помощи, гарантированной государством, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, берет от CDA на себя запросы лиц, помещенных в Центр временного содержания иностранцев.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ)

Национальные партнеры CDA

Генеральный инспекторат по миграции  (ГИМ) является одним из  основных партнеров CDA в Республике Молдова. CDA сотрудничает с ГИМ на основе трех соглашений: Меморандума о взаимопонимании между CDA, БMУ и Национальным советом по юридической помощи, гарантируемой государством, Меморандума о взаимопонимании между CDA, Генеральным инспекторатом Пограничной полиции, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и БMУ, Меморандума о взаимопонимании между CDA и ГИМ.

Начиная с 24 февраля 2022 года сотрудничество между CDA и БMУ стало более интенсивным. Юристы CDA следят за соблюдением прав человека в пунктах пропуска через государственную границу, помогают сотрудникам Пограничной полиции и ГИМ выявлять на контрольно-пропускных пунктах лиц, нуждающихся в убежище в нашей стране, оказывают им необходимую юридическую помощь и консультацию, принимают ходатайства о предоставлении убежища.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный 6 марта 2023 года, отражает совместное обязательство CDA и ГИМ внедрить механизм временной защиты в Республике Молдова и успешно осуществлять деятельность по интеграции иностранцев.

Документ направлен на создание механизма поддержки путем привлечения дополнительного персонала в региональные центры интеграции иностранцев и бюро регистрации иностранцев ГИМ.

В то же время стороны обеспечат процесс информирования, консультирования и облегчения доступа к мерам защиты с точки зрения соблюдения прав иностранцев, в частности получателей временной защиты. Совместные действия также будут направлены на обеспечение достижения правового статуса и содействие созданию инклюзивного общества.

Национальный институт юстиции (НИН)

Национальные партнеры CDA

Созданный в 2007 г. Национальный институт юстиции (НИН) обеспечивает первоначальную подготовку кандидатов на должности судей и прокуроров, непрерывную подготовку действующих судей и прокуроров, секретарей судов, помощников судей, руководителей секретариатов судов, консультантов прокуроров, советников по пробации, адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь, а также первоначальную и непрерывную подготовку других лиц, работающих в сфере юстиции, в случаях, предусмотренных законом.

Будучи единственной организацией в Республике Молдова, обладающей знаниями и опытом в области убежища, CDA сотрудничает с ИНЮ в организации тренингов для целевых групп специалистов в области прав человека, прав беженцев, убежища, безгражданства, интеграции иностранцев, таких как адвокаты, судьи, прокуроры, сотрудники государственных учреждений и государственные служащие.

В 2021 году CDA в сотрудничестве с INJ, BMA, CNAJGS организовала 17 учебных мероприятий, в которых приняли участие 275 человек, включая сотрудников пограничной полиции и BMA, судей, адвокатов, социальных работников.

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗГРАЖДАНСТВА

Международный партнер CDA

CDA является ассоциированным членом Европейской сети по безгражданству. CDA сотрудничает с ней в области исследования и сбора сравнительной информации о безгражданстве в Молдове и внесла вклад в разработку Индекса безгражданства в Молдове (Moldova | Statelessness Index ENS_Country_briefing-Moldova-Russian.pdf (statelessness.eu)).

Индекс безгражданства — это онлайновый сравнительный инструмент, который оценивает законодательство, политику и практику европейских стран в области защиты, предотвращения и сокращения безгражданства в сравнении с международными стандартами и лучшими практиками.

Юридический центр «Адвокат» (LLC), Европейская сеть по безгражданству (ENS) и Институт по безгражданству и инклюзии (ISI) выступили в 2021 году с совместной презентацией в рамках 3-го цикла Универсального периодического обзора (УПО), посвященной праву на гражданство и проблемам прав человека, связанным с безгражданством в Молдове.

Европейская сеть по безгражданству (ENS) — это альянс гражданского общества, объединяющий более 170 организаций и индивидуальных экспертов из 41 страны, которые работают над тем, чтобы покончить с безгражданством и обеспечить доступ апатридов в Европе к своим правам.

ХЕЛЬСИНКСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Международный партнер CDA

Хельсинкский комитет по правам человека — это общественное объединение, зарегистрированное в 1994 году. Комитет осуществляет мониторинг ситуации с правами человека, оказывает юридическую помощь, сотрудничает с другими организациями и государственными органами в целях улучшения ситуации с обеспечением, соблюдением и защитой прав и свобод человека. Целью Комитета является защита и поощрение прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Республики Северная Македония, международными документами и Хельсинским Заключительным актом 1975 года, а также создание демократических условий для их реализации на основе верховенства закона. Комитет исходит из того, что все люди должны иметь возможность пользоваться и осуществлять свои основные права и свободы и иметь возможность защищать их в случае нарушения или ограничения. Это является основой верховенства закона, прав человека и демократии.

ФОНД ЕВРАЗИЯ

Международный партнер CDA

Фонд «Евразия» представляет себе мир, в котором все люди имеют возможность реализовать свой потенциал и преобразовать свое общество.

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ

Международный партнер CDA

ABA была основана в 1878 году с целью создания правовых и этических основ американской нации. Сегодня она существует в качестве членской организации и привержена своей миссии — защищать свободу и добиваться справедливости.

ecre_logo_mediumres
Европейский совет по делам беженцев и изгнанников

Перейти на сайт партнера

В 2022 году CDA стал полноправным членом Европейского совета по делам беженцев и изгнанников.

Европейский совет по делам беженцев и изгнанников — это общеевропейский альянс 106 НПО из 39 стран, которые защищают и продвигают права беженцев, просителей убежища и перемещенных лиц.

Миссия ECRE заключается в содействии установлению справедливой и гуманной европейской политики и практики предоставления убежища в соответствии с международным правом в области прав человека. ECRE выступает за Европу, которая защищает беженцев, просителей убежища и перемещенных лиц и относится к ним с достоинством и уважением.

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

Международный партнер CDA

Правовой центр адвокатов (CDA) сотрудничал с Farmaceuticos Mundi в рамках проекта «Консультирование и юридическая помощь мигрантам из Украины», финансируемого через его доноров.

Меморандум, подписанный, в связи с этим между Правовым центром адвокатов и Farmacéuticos Mundi, предусматривал предоставление юридических консультаций и помощи беженцам из Украины в центрах для беженцев или в принимающих семьях на территории Республики Молдова.

При поддержке Farmaceuticos Mundi, CDA наняла 6 юристов для оказания юридической помощи и консультирования в 4 центрах размещения беженцев в Кишиневе, Кожушне и Слобозия-Душка.

Правовой центр адвокатов поддержал важные местные проекты, способствовал организации различных мероприятий с участием членов принимающего сообщества и беженцев, косвенно способствующих расширению социально-экономических возможностей и их интеграции.

Офис Совета Европы в Кишиневе

Международный партнер CDA

Молдова стала членом Совета Европы 13 июля 1995 года. Парламент Республики Молдова ратифицировал Европейскую конвенцию по правам человека 24 июля 1997 года. 30 июня 1997 года по просьбе правительства Республики Молдова в Кишиневе было создано Информационное бюро Совета Европы. 20 октября 2002 года Комитет министров Совета Европы согласился с предложением Генерального секретаря о назначении Специального представителя Генерального секретаря в Кишиневе. В результате обмена письмами между Генеральным секретарем и Министром иностранных дел Республики Молдова 30 октября и 4 ноября 2002 года был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно статуса Специального представителя Генерального секретаря Совета Европы.

Фонд Сорос-Молдова

Международный партнер CDA

Фонд Сорос-Молдова предоставил финансовую поддержку для внедрения CDA проекта «Экстренная юридическая помощь для беженцев из Украины», реализуемого в течение шести месяцев, с 1 марта по 31 августа 2022 года.

Фонд Сорос-Молдова предоставил Правовому центру адвокатов, через механизм чрезвычайной помощи, грант в размере 100 000 долларов США, направленный на оказание бесплатной первичной, информационной юридической помощи беженцам в Call-центре Бюро по миграции и убежищу.

В рамках этого проекта Правовой центр адвокатов, при поддержке Фонда СОРОС Молдова, нанял 5 операторов, которые работали в Call-центре Бюро по миграции и убежищу (БMУ) — Green Line.

Ежедневно они принимали сотни звонков и отвечали на самые разнообразные вопросы, такие как процедура пересечения границы, трудоустройство, получение вида на жительство, финансовой помощьи и т.д.

За этот период операторы CDA вместе с коллегами из БMУ приняли более 41 000 звонков, из которых более 29 000 — от беженцев из Украины.

В соответствии с данным проектом, CDA предоставлял экспертную поддержку и поддержку команде Управления по вопросам миграции и убежища.

Посольство США в Молдове

Международный партнер CDA

Проект «Правовая помощь лицам без гражданства в Республике Молдова» был реализован CDA в партнерстве с Посольством Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова в рамках грантового соглашения с 01.10.22 по 30.09.23. 

В рамках проекта CDA оказал помощь 59 лицам в оформлении документов и процедуре получения гражданства, а также передал 2 индивидуальных дела в суд.  

Помимо непосредственной помощи бенефициарам, CDA выступал за внесение изменений в законодательство с целью обеспечения гарантированного права на получение молдавского гражданства для каждого ребенка, родившегося в нашей стране.   

Речь идет о внесении изменений в Закон о гражданстве Республики Молдова № 1024/2000 и другие нормативные акты, связанные с упрощением процедуры приобретения гражданства Республики Молдова. Усилия CDA увенчались успехом. Эти поправки были внедрены и вступят в силу 1 ноября 2023 года. 

CDA организовал три круглых стола по вопросам безгражданства и документирования, в которых приняли участие более 70 человек, представители органов, ответственных за документирование и натурализацию лиц без гражданства, юристы и социальные работники.  

Через свою сеть консультантов в стране CDA информировала местные органы власти о бесплатной юридической помощи CDA по делам о безгражданстве.  Ассоциация также подписала соглашения о сотрудничестве с некоторыми районными управлениями социальной помощи и мэриями городов в Республике Молдова с целью повышения эффективности помощи лицам без гражданства.  

В результате, при участии местных органов власти, в CDA за помощью обратились 26 лиц без документов, 15 из которых получили молдавские удостоверения личности. 

Период реализации проекта совпал с военными действиями на Украине, и возникла необходимость тесного сотрудничества с украинскими коллегами. CDA сотрудничал с украинской неправительственной организацией «10 Квитней», помогая людям, не имеющим документов, которым требовалась юридическая помощь в решении различных вопросов, связанных с документами. 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НИДЕРЛАНДОВ

Международный партнер CDA

Министерство иностранных дел является каналом, через который правительство Нидерландов общается с иностранными правительствами и международными организациями. Оно координирует и проводит внешнюю политику Нидерландов. Министерство состоит из двух частей: штаб-квартиры в Гааге и представительств за рубежом (посольств, консульств и постоянных представительств).

Международная организация Франкофонии

Международный партнер CDA

Проект «Верховенство закона, права человека и правосудие», субсидируемый Международной организацией франкофонии, был реализован CDA с ноября 2022 года по март 2023 года с целью обеспечения соблюдения и предотвращения нарушений прав человека в Республике Молдова, в частности, в области миграции, убежища, безгражданства и интеграции иностранцев.

В рамках проекта было проведено 17 тренингов и обучен 261 человек, разработаны и апробированы четыре учебных курса в области миграции, убежища, безгражданства и интеграции иностранцев для социальных/опекунских органов, юристов, представителей НПО.

В частности, в тренингах приняли участие 152 социальных работника, специалистов в области защиты прав детей из районов Унгень, Басарабяска, Анений Ной, Кэушень и Кахул.

В тренингах, организованных CDA, также приняли участие 35 юристов и 80 членов 11 НПО: Caritas, Artemida, Норвежский совет по делам беженцев, Женский юридический центр, Casa Maria, Keystone Moldova, Украинский конгресс Молдовы, Terre des Hommes, Catholic Relief Service, Центр помощи беженцам «Подсолнух».

Более 81 процента бенефициаров учебных курсов оценили их как очень полезные, а 73 процента участников отметили, что получили новые знания.

Учебные программы, разработанные CDA, включали конкретные темы в области миграции и убежища, которые отвечали профессиональным потребностям каждой группы и способствовали выполнению рабочих задач и обязанностей в контексте кризиса беженцев в Украине.

Учебные программы содержали практическую информацию о методах и приемах выполнения обязанностей (в соответствии с действующим законодательством), а также практические мероприятия, такие как ролевые игры и разбор конкретных случаев, в которых применялись эти методы.

Oxfam International

Международный партнер CDA

Проект «Децентрализованная поддержка украинских беженцев», финансируемый международной гуманитарной организацией Oxfam, был реализован CDA с 01.04.2022 по 31.03.2023, и предназначен для перемещенных лиц из Украины, проживающих в принимающих общинах в 10 районах страны; представителей местных органов государственной власти и членов местных общин.

Создавая децентрализованные офисы, мобильные группы, сотрудники CDA способствовали доступу перемещенных лиц из Украины к услугам юридической помощи. Они организовывали мероприятия по социальной сплоченности и интеграции бенефициаров в местные сообщества. Юристы CDA информировали социальных работников о правах беженцев, национальных процедурах предоставления убежища, временной защите; правовому положению детей, прибывающих из Украины в Молдову.

CDA поддержал реализацию местных проектов, важных для принимающего сообщества, таких как приобретение лифтов, адаптированных к потребностям людей с ограниченными возможностями, для Дома культуры в Штефан-Водэ и районной библиотеки в Каушень; приобретение ноутбука и полок для районной библиотеки в Каушень; предоставление материалов, необходимых молодежным центрам, творческим центрам, районным советам, школам и другим учреждениям в местных сообществах.

В рамках проекта были проведены:

— 72 информационные сессии;

— 35 мероприятий по социальной сплоченности;

— 14 тренингов для социальных работников;

— кампания — Неделя образования по безопасности дорожного движения «Пешеход 10 класса»;

— конкурс эссе;

— дано 26885 индивидуальных консультаций.

Агентство США по международному развитию

Международный партнер CDA

USAID сотрудничает с правительством Молдовы (ГМ) и ее народом в продвижении страны по пути к самодостаточности. Цель USAID — помочь построить конкурентоспособную и демократическую европейскую Республику Молдова, которая будет противостоять злому влиянию, опираясь на активную гражданскую позицию и каталитическое партнерство с частным сектором.

В поддержку развития демократии в Молдове, основанной на широком участии населения, USAID уделяет особое внимание оказанию прямой помощи государственным учреждениям с целью активизации участия граждан в жизни общества и стимулирования спроса на подотчетное управление и укрепление демократических институтов.

В целях содействия экономическому росту страны USAID оказывает прямую поддержку частному сектору в повышении его роли и использовании творческого партнерства в преобразующих отраслях.

Программа развития Организации Объединенных Наций

Международный партнер CDA

Проект «Усиление доступа к правосудию путем наделения молдавских беженцев правовыми знаниями», финансируемый Швецией в рамках Глобальной программы ПРООН по укреплению верховенства закона, прав человека, правосудия и безопасности в интересах мира и устойчивого развития, был реализован Правовым центром адвокатов (CDA) с 21 марта по 25 апреля 2023 года.

В рамках проекта CDA разработал учебный курс и организовал семь тренингов для 36 сотрудников полиции, судей и прокуроров из более чем 20 населенных пунктов Республики Молдова.

Участники тренингов укрепили свои знания в области защиты прав беженцев и узнали больше о скоординированном и целенаправленном реагировании на потребности беженцев, борьбе с предрассудками и практике недискриминации.

Want to apply to this offer?

Send us your info and we'll get back to you

Агентство ООН по делам беженцев (" УВКБ ООН")

Международный партнер CDA

Агентство ООН по делам беженцев (» УВКБ ООН») присутствует в Республике Молдова с февраля 1997 года, а с 1998 года сотрудничает с CDA, который является единственным юридическим партнером УВКБ ООН в Республике Молдова.

Партнерство между CDA и УВКБ ООН предусматривает сотрудничество по оказанию правовой помощи в ходе процедуры определения статуса беженца, процедуры определения статуса апатрида, процесса интеграции; мониторинг в области защиты, пунктов пересечения границы и мест содержания под стражей; поддержку адвокатов, судей, научного сообщества, политиков и других специалистов.

На протяжении более 20 лет Агентство ООН по делам беженцев также является основным спонсором проектов CDA в области предоставления убежища, миграции, безгражданства и интеграции иностранцев.

В 2017 году при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев (» УВКБ ООН») CDA принял участие в разработке Стандартов качества и инструментов внешнего мониторинга качества гарантированной государством юридической помощи адвокатов по делам об убежище, Руководства для адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь по делам об убежище, и Учебной программы для повышения квалификации адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь по делам об убежище.

УВКБ ООН также оказывает финансовую поддержку деятельности CDA в период кризиса беженцев в Украине, в частности, по мониторингу прав беженцев на пограничных переходах, предоставлению юридических консультаций и помощи в центрах размещения беженцев, оказанию первичной юридической помощи и предоставлению информации через телефонные консультационные линии, онлайновые коммуникационные платформы и распространение печатных информационных материалов.

18 января 2023 года Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Молдова Франческа Бонелли  и исполнительный директор CDA Олег Палий подписали 25-е соглашение о сотрудничестве между УВКБ ООН в Молдове и CDA.

УВКБ ООН в Молдове и Правовой центр адвокатов будут развивать сотрудничество в предоставлении правовой поддержки и защиты беженцам, лицам, ищущим убежище, лицам без гражданства, иностранным гражданам, перемещенным лицам и лицам без документов.

Mihail Gangan

Protection Officer SSD

Mihail Gangan is a protection officer on statelessness procedure. He provides legal advice and legal assistance to undocumented persons, stateless persons and persons with undetermined legal status.

Mihail Gangan obtained his law degree from the University of European Studies of Moldova and has taken several courses in management. He applied his managerial skills in practice at ATD Technologies.

Mihail Gangan has been working at CDA since 2022, for a period — as a legal advisor at a refugee placement centre in Chisinau municipality. He holds a license of advocate.

Mihail Gangan is fluent in Romanian (mother tongue), has advanced knowledge of Russian, intermediate knowledge of English, and basic knowledge of German.

Larisa Voloșin

Protection Officer

Larisa Volosin joined the CDA team in March 2022, working as legal advisor. She is protection officer at CDA and coordinates the work of the organization’s legal advisors in Chisinau municipality and some districts of the country.

She holds a degree in law (USM) and a master’s degree in civil law from ULIM.

She started her professional activity at the Prosecutor General’s Office. For 10 years she worked in the Ministry of Justice, among the positions she held was the head of the Section for the registration of normative acts and editorial works within the Department for the systematization of legislation and the elaboration of draft laws. Larisa Volosin has been working as an advocate since 2002.

Raisa Moroza

Protection Officer

Raisa Morozan is an advocate, protection officer at the CDA and coordinates the activity of the organization’s legal advisors, who work in several districts of the country. She is also one of the trainers of the organization.

Raisa Morozan studied at the USM, Faculty of Law, and obtained a Master’s degree in civil judicial procedures at the same education institution.

Raisa Morozan is a member of the CDA team since July 2022, previously working as a trainee lawyer and legal consultant, she was an advisor in the Cabinet of the Minister of Justice.
Raisa Morozan is a member of the Moldovan Young Lawyers Association and LEAD Moldova community — a community of young lawyers, judges, prosecutors and other legal specialists who interface with the analogous community in Romania — LFJ.

Raisa Morozan is fluent in Romanian, which is her mother tongue, has an advanced knowledge of Russian and is at A2 level in English.

Ion Bambuleac

Protection Officer RSD

Ion Bambuleac has been working at the CDA since 2018, currently — as protection officer on asylum procedure.

He has 5 years of experience in training professionals in the field of asylum, asylum procedures, has practical skills in examining asylum cases in the Republic of Moldova, where beneficiaries from different countries of origin are concerned.

Ion Bambuleac has worked in the associative sector, but also in international human rights organizations, being involved in the implementation of projects for monitoring the electoral process (Promo-LEX); promoting equality, non-discrimination, intercultural youth exchanges (Charity, Intercultural Exchange Project, Pestalozzi Children’s Foundation).

He was a human rights consultant at OHCHR Moldova and a consultant for supporting the National Youth Council of Moldova in reporting to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights at UNICEF Moldova.

Ion Bambuleac studied international law at USM, holds a Master’s degree in international law (USM) and in constitutional and administrative law (AAP).

He is currently studying at the Doctoral School of the Academy of Economic Studies of Moldova and the University of European Political and Economic Studies «Constantin Stere».

Ion Bambuleac is fluent in Romanian and Russian, which are his mother tongues, and has advanced (C1) knowledge of English and Ukrainian.

Natalia Vișanu

Communications Officer

Natalia Vișanu is the CDA’s Communications Officer. She has more than 30 years of experience working in media and public relations, of which more than 10 years — in the field of human rights promotion.

She worked at IPNA «Teleradio-Moldova» Company, as a parliamentary correspondent; was a senior consultant and later head of the Press Service of the President of the Republic of Moldova; head of the Service, and later of the Communication and Human Rights Promotion Department at the People’s Advocate (Ombudsman) Office.

Natalia Vișanu graduated from the Faculty of Journalism and Communication Sciences of USM, the Faculty of Law of ULIM, holds a master’s degree in international relations and political science (AAP) and is a member of the Press Council of the Republic of Moldova.

Natalia Vișanu supports the communication activities of the CDA, which may include tasks in the field of internal, external or risk communication.
She is fluent in Romanian (mother tongue), has advanced knowledge of Russian, upper intermediate level of English (B2.2) and beginner level of French.

Olga Vacarciuc

Projects Coordinator

Olga Vacarciuc is project coordinator at CDA. She oversees implementation of ongoing projects at CDA, focused on the development of training programs and their organization for professionals working in the field of promotion and protection of the rights of refugees, asylum seekers, stateless persons, foreigners.

She has a degree in law, a degree in Romanian philology and a master’s degree in management. Olga Vacarciuc is one of the few human rights experts in the Republic of Moldova to have attended the Higher Course for Human Rights, organized by the Helsinki Foundation for Human Rights in Warsaw, Poland.

Olga Vacarciuc has worked for over 17 years at the Office of the People’s Advocate — 12 years as an advisor to the Parliamentary Advocate and 5 years as Secretary General of the Office of the People’s Advocate. Later she was also the Head of the Complaints Department at the Equality Council.
She is the author of several publications, studies and training programs on human rights, including the «Handbook in the field of human rights for civil servants «, Civic education, curriculum for grades V-IX and X-XII; Guide for civil servants in the field of human rights.

Olga Vacarciuc has been a member of several working groups at central authorities level, including on the humanization of criminal policy; on strengthening the compensation mechanism for victims of inhuman and degrading treatment; of the Coordination Committee responsible for the implementation of the funding agreement between the Government of the Republic of Moldova and the EU on the support program for justice reform; member of the Working Group for monitoring the implementation of the Justice Sector Reform Strategy; member of the working groups for the elaboration of PNADO 2009-2012 and PNADO 2018-2022.
Olga Vacarciuc is fluent in Romanian, her mother tongue, and Russian. She speaks English at beginner level (A2) and French at intermediate level (B2).

Svetlana Jioara

Program Director

Svetlana Jioară is the CDA’s programme director. She has extensive experience in implementing international humanitarian and refugee aid programmes, establishing and maintaining relations with international organizations, donors and national authorities, as well as producing high-quality analytical studies and reports.

Svetlana Jioară worked for over 8 years at the UN Refugee Agency in Moldova, during which time she contributed to increasing the implementation rate of projects, facilitated access of many refugees to banking services and housing, represented UNHCR in UN working groups on gender, social protection, access to education and health system, carried out many other activities aimed at increasing the effectiveness of projects implemented by UNHCR Moldova.

Svetlana Jioară studied at the State University of Moldova and holds two master’s degrees — in public law and in political science and governance.

She is fluent in Romanian and Russian and has advanced (C2) knowledge of English.
Oleg Palii

Executive Director

Oleg Palii has been working in CDA since 1998. Since 2017 he has been the Executive Director of the Association. He has more than 25 years of experience working in the field of asylum and as a national and international trainer on refugee and stateless rights issues. He is among the authors of several studies and publications on refugee and stateless rights.

Oleg Palii is a member of the Union of Advocates of the Republic of Moldova and in 2012-2014 he was a member of the Commission for Citizenship and Political Asylum of the President of the Republic of Moldova. From 2013 to 2018 he created and coordinated the «Legal Clinic on Asylum and Statelessness».

Oleg Palii has submitted several proposals for the improvement of legislation in the field of asylum, statelessness and citizenship, and, through subjects with the right to refer to the Constitutional Court, proposals for challenging certain provisions of the Law on Asylum and the Law on Citizenship.
Перейти к содержимому