Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură cu modificările efectuate prin LEGEA Nr. 102 din 28.05.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură  cu modificările efectuate prin LEGEA Nr. 102 din 28.05.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

(Monitorul Oficial Nr. 135-137 din 03.08.2010, art 476)
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 126–127, art. 1001), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 

 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Articolul 1. Noţiunea profesiei de avocat
(1) Profesia de avocat este exercitată de persoane calificate şi abilitate, conform legii, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor, să practice dreptul, să apară în faţa unei instanţe judecătoreşti sau să consulte şi să reprezinte în materie juridică clienţii lor.
(2) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei de avocat. Activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător.”
2. La articolul 4:
în titlul articolului, cuvintele „şi al avocaturii” se exclud;
în textul articolului, cuvintele „şi al avocatului” se exclud, iar după cuvintele „activitatea menţionată” se introduc cuvintele „din statutul profesiei de avocat”.
3. La articolul 5:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul pentru a fi consultată şi reprezentată de acesta în materie juridică.”
alineatul (7) se abrogă.
4. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
„Articolul 51. Exercitarea profesiei de avocat de
către avocaţii din alte state
(1) Avocaţii din alte state pot exercita profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova dacă întrunesc condiţiile prevăzute de lege, cu excepţia condiţiei privind deţinerea cetăţeniei.
(2) Avocatul din alt stat poate desfăşura activitate pe teritoriul Republicii Moldova dacă certifică calitatea de avocat în statul său de origine şi este înscris în registrul special ţinut de Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, denumită în continuare Uniunea Avocaţilor.
(3) Avocatul din alt stat nu poate reprezenta interesele persoanelor fizice sau juridice în instanţele de judecată şi în relaţiile cu alte autorităţi publice decît în arbitrajul comercial internaţional. În cazul cînd interesele clientului o cer, precum şi la solicitarea acestuia, avocatul din alt stat poate asista avocatul din Republica Moldova.
(4) Avocatul din alt stat poate desfăşura activitate în cadrul cabinetului avocatului sau în cadrul biroului asociat de avocaţi în bază de contract.
(5) Registrul avocaţilor din alte state care au dreptul să exercite profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova se publică pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor.”
5. La articolul 7:
alineatul (1):
la litera c), textul „ , în autorităţile administraţiei publice” se exclude;
la litera d), după cuvintele „relaţiile cu” se introduce textul „autorităţile publice, notarii publici, executorii judecătoreşti şi cu”;
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Acordarea asistenţei juridice calificate prevăzute la alin. (1) lit.c) şi e) de către o persoană fizică sau juridică care nu are calitatea de avocat se pedepseşte, dacă legea nu prevede altfel.”
articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
„(3) În procedura de acordare a asistenţei juridice, avocatul poate adeveri copii şi extrase din acte şi poate certifica semnăturile de pe actele necesare pentru acordarea asistenţei juridice. Avocatul nu poate efectua aceste acţiuni pentru sine, pentru membrii familiei sale, pentru rude sau afini.
(4) Acţiunile specificate la alin. (3) se certifică prin semnătura şi ştampila avocatului, cu indicarea datei şi menţionarea corespunderii cu originalul.”
6. Legea se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
„Articolul 71. Calitatea serviciilor de asistenţă juridică
Asistenţa juridică acordată de avocat trebuie să corespundă bunelor practici profesionale în materie juridică, normelor materiale şi procedurale şi să rezulte dintr-o conduită profesională şi corectă.”
7. Articolul 8:
titlul articolului va fi:
„Articolul 8. Cerinţe pentru exercitarea profesiei de
avocat”;
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Profesia de avocat poate fi exercitată de persoana care are cetăţenia Republicii Moldova, are capacitate deplină de exerciţiu, are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după susţinerea examenului de calificare.”
alineatul (2) se abrogă;
la alineatul (3), în prima propoziţie, dupa cuvîntul „persoanele” se introduce textul „care deţin titlul de doctor, precum şi cele”;
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Avocatul dispune de ştampilă personală.”
8. La articolul 9:
alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) alte activităţi ce lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri.”
la alineatul (2), cuvintele „la biroul de avocaţi” se înlocuiesc cu textul „la cabinetul avocatului sau la biroul asociat de avocaţi”.
9. Articolul 10 se abrogă.
10. Articolul 11:
la alineatul (1), după cuvîntul „solicitantul” se introduce textul „care a susţinut examenul de calificare”;
la alineatul (2) litera b), cuvintele „biroului de avocaţi” se înlocuiesc cu textul „unei forme de organizare a activităţii de avocat”.
11. Articolul 12:
în textul articolului, cuvîntul „Baroului” se înlocuieşte cu sintagma „Uniunii Avocaţilor”;
alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) pînă la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. b1).”
12. La articolele 13, 16, 24 şi 58, cuvîntul „Baroului” se înlocuieşte cu sintagma „Uniunii Avocaţilor”.
13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Articolul 14. Avocatul stagiar
(1) Avocat stagiar poate fi cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, care are capacitate deplină de exerciţiu şi o reputaţie ireproşabilă, care a promovat examenul de admitere la stagiu şi care a încheiat cu unul dintre avocaţi contract de efectuare a stagiului profesional.
(2) Avocatul stagiar activează sub supravegherea avocatului îndrumător.
(3) Avocatului stagiar i se permite să acorde, contra plată, asistenţă juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice.
(4) Avocatul stagiar poartă răspundere personală pentru calitatea asistenţei juridice acordate şi răspunde disciplinar în modul prevăzut la capitolul VIII.
(5) Avocatul stagiar se supune regimului fiscal aplicabil avocaţilor.
(6) Avocatul stagiar este obligat:
a) să achite taxa pentru efectuarea stagiului profesional;
b) să urmeze cursuri de formare iniţială. Durata cursurilor de formare iniţială nu poate fi mai mică decît 80 de ore în decursul stagiului profesional;
c) să acorde asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în modul prevăzut la art. 52 alin. (1) şi validat de avocatul îndrumător;
d) să ţină dosarele de asistenţă juridică;
e) să păstreze secretul profesional.
(7) Dosarele personale ale avocaţilor stagiari se păstrează la Consiliul Uniunii Avocaţilor.”
14. Articolul 15:
la alineatul (1), textul „biroul de avocaţi” se înlocuieşte cu textul „biroul asociat de avocaţi sau cabinetul avocatului”;
la alineatul (2), textul „şi la art. 9” se exclude;
la alineatul (4), textul „de biroul de avocaţi” se exclude;
la alineatul (5), textul „în baza contractului încheiat între biroul de avocaţi şi angajat” se înlocuieşte cu cuvintele „în bază de contract”.
15. Legea se completează cu capitolul II1 cu următorul cuprins:
„Capitolul II1
ADMITEREA ÎN PROFESIA DE AVOCAT
Articolul 161. Admiterea la stagiul profesional
(1) Admiterea la stagiul profesional se face în bază de examen, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii în drepturi. Modul de organizare a examenului de admitere la stagiu se stabileşte în statutul profesiei de avocat.
(2) La examenul de admitere la stagiu pot participa numai persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de avocat.
(3) Examenul de admitere la stagiu este organizat de Comisia de licenţiere a profesiei de avocat.
(4) Rezultatele examenelor de admitere la stagiu sînt aprobate prin hotărîre a Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.
(5) Hotărîrea privind admiterea la stagiul profesional se adoptă şi se comunică persoanei care a susţinut examenul de admitere la stagiu în termen de 10 zile de la data susţinerii.
Articolul 162. Stagiul profesional
(1) Persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 18 luni, avînd, în acest timp, calitatea de avocat stagiar.
(2) Condiţiile efectuării stagiului profesional, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum şi ale baroului faţă de aceştia, sînt reglementate în statutul profesiei de avocat.
(3) Stagiul profesional se desfăşoară în baza contractului încheiat între avocatul stagiar şi avocatul îndrumător, înregistrat la Consiliul Uniunii Avocaţilor.
(4) Avocatul îndrumător trebuie să dispună de birou cu un spaţiu suficient pentru asigurarea stagiului profesional, să aibă o vechime în profesia de avocat de cel puţin 5 ani şi o reputaţie ireproşabilă. Un avocat îndrumător poate avea concomitent cel mult 2 avocaţi stagiari.
(5) Stagiul profesional se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de absenţă motivată a avocatului stagiar ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa acestuia. Perioada de stagiu efectuată anterior se include în durata stagiului profesional.
(6) După efectuarea stagiului profesional, avocatul stagiar susţine examenul de calificare. După expirarea a 3 ani de la data finalizării stagiului profesional, avocatul stagiar poate participa la examenul de calificare doar cu condiţia executării repetate a stagiului profesional cu o durată minimă de 3 luni.
Articolul 163. Admiterea în profesia de avocat
(1) Pentru a fi admis în profesie, avocatul stagiar susţine examenul de calificare în faţa Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.
(2) Persoana care nu a promovat examenul de calificare poate solicita admiterea repetată la examen după expirarea a 6 luni de la data primului examen. Avocatul stagiar respins de două ori la examenul de calificare va fi admis în profesie în condiţiile art. 161 şi 162.
(3) Modul de organizare a examenului de calificare se stabileşte în statutul profesiei de avocat.
(4) Rezultatele examenelor de calificare sînt aprobate prin hotărîre a Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.
(5) Hotărîrea privind admiterea în profesia de avocat se adoptă şi se comunică persoanei care a susţinut examenul de calificare în termen de 10 zile de la data susţinerii.
Articolul 164. Actele necesare pentru admiterea
în profesia de avocat
(1) Pentru admiterea la stagiul profesional, solicitantul prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat:
a) cererea de primire la examenul de admitere la stagiu;
b) copia buletinului de identitate;
c) copia diplomei de licenţiat în drept sau a echivalentului acesteia;
d) copia carnetului de muncă, după caz;
e) cazierul judiciar;
f) certificatul medical;
g) avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător.
(2) Pentru admiterea la examenul de calificare, avocatul stagiar prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat:
a) cererea de admitere la examenul de calificare;
b) declaraţia despre faptul că în perioada stagiului profesional el nu a desfăşurat activităţi incompatibile cu profesia de avocat, specificate la art. 9;
c) declaraţia sub jurămînt, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputaţii;
d) raportul de activitate întocmit de către avocatul stagiar conform cerinţelor stabilite în statutul profesiei;
e) referinţa eliberată de avocatul îndrumător;
f) legitimaţia de avocat stagiar.
(3) Pentru eliberarea licenţei de exercitare a profesiei de avocat, persoanele specificate la art. 8 alin. (3) prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat actele menţionate la alin. (1) lit. b)–f) din prezentul articol, precum şi:
a) declaraţia sub jurămînt, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputaţii;
b) scrisoarea de motivaţie;
c) copia diplomei de doctor în drept, după caz.
(4) Prezentarea unor acte ce conţin informaţii neveridice poate servi drept temei pentru neadmiterea în profesia de avocat.”
16. La articolul 17:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se eliberează de către Ministerul Justiţiei în termen de 10 zile de la data depunerii cererii.”
la alineatul (4), cuvintele „instanţa de judecată” se înlocuiesc cu cuvintele „contencios administrativ”.
17. Articolele 18 şi 19 se abrogă.
18. Articolul 22:
la alineatul (1), după litera a) se introduce litera a1) cu
următorul cuprins:
„a1) exercitării profesiei de avocat după suspendarea de drept a activităţii avocatului sau netransmiterii, de către avocatul a cărui activitate este suspendată, la Consiliul Uniunii Avocaţilor a licenţei şi a legitimaţiei în termenul stabilit;”
la alineatul (3), cuvintele „instanţa de judecată” se înlocuiesc cu cuvintele „contencios administrativ”.
19. Articolul 25:
în textul articolului, cuvîntul „Baroului” se înlocuieşte cu sintagma „Uniunii Avocaţilor”;
la alineatul (2), cuvintele „a Consiliului” se exclud.
20. Articolele 26 şi 27 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 26. Formele de organizare
(1) Profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:
a) cabinet al avocatului;
b) birou asociat de avocaţi.
(2) Avocatul poate fi fondator doar al unui cabinet sau al unui birou asociat de avocaţi.
(3) Denumirea cabinetului avocatului include numele şi prenumele acestuia. Biroul asociat de avocaţi poate avea denumire.
(4) Dizolvarea cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi se efectuează în conformitate cu legislaţia civilă.
(5) Cabinetul avocatului şi biroul asociat de avocaţi ţin registrul contractelor de asistenţă juridică încheiate de către avocaţi şi avocaţii stagiari cu clienţii lor.
(6) Cabinetul avocatului şi biroul asociat de avocaţi activează în condiţii juridice şi economice egale şi nu pot fi discriminate unul faţă de altul sub aspect financiar, fiscal ori de altă natură.
Articolul 27. Cabinetul avocatului
(1) În cabinetul avocatului îşi exercită profesia un singur avocat (fondatorul cabinetului).
(2) Cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.”
21. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Biroul asociat de avocaţi dispune de conturi în bancă şi de ştampilă.”
22. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
„Articolul 29. Înregistrarea formelor de organizare
(1) Cabinetele avocaţilor şi birourile asociate de avocaţi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei în termen de o lună de la data prezentării:
a) cererii de înregistrare;
b) declaraţiei de fondare a cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi. Forma declaraţiei se aprobă de către Ministerul Justiţiei;
c) copiilor licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat;
d) copiilor actelor care confirmă adresa sediului cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi;
e) datelor de contact (număr de telefon, adresă electronică şi poştală);
f) confirmării privind notificarea baroului de avocaţi despre intenţia înregistrării.
(2) Înregistrarea cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi se efectuează prin introducerea datelor în registrul ţinut de Ministerul Justiţiei. În caz de modificare a numărului de avocaţi, de schimbare a denumirii sau a sediului, noile date se consemnează în registru.
(3) Cabinetului avocatului sau biroului asociat de avocaţi i se eliberează un extras din registru, care serveşte drept temei pentru punerea la evidenţa fiscală, pentru confecţionarea ştampilei şi deschiderea conturilor bancare.
(4) Refuzul de înregistrare a cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi poate fi atacat în contencios administrativ.
(5) Avocatul este în drept să modifice forma de organizare a activităţii de avocat în condiţiile prezentei legi.”
23. Capitolul VI va avea următorul cuprins:
„Capitolul VI
ORGANELE DE AUTOADMINISTRARE ALE AVOCAŢILOR
Articolul 31. Organizarea şi funcţionarea organelor
de autoadministrare ale avocaţilor
(1) Organele de autoadministrare ale avocaţilor sînt organizate şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute de prezenta lege.
(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face prin vot secret.
(3) Organele de conducere colegiale adoptă hotărîri prin vot deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.
Articolul 32. Uniunea Avocaţilor
(1) Uniunea Avocaţilor este organul de autoadministrare al avocaţilor, din care fac parte toţi membrii barourilor din ţară, şi are sediul în municipiul Chişinău.
(2) Uniunea Avocaţilor este persoană juridică, are patrimoniu şi buget propriu. Patrimoniul Uniunii Avocaţilor poate fi folosit şi în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii.
(3) Bugetul Uniunii Avocaţilor se formează din:
a) contribuţiile avocaţilor;
b) taxele pentru examenele de admitere la stagiu şi de calificare;
c) taxele pentru efectuarea stagiului profesional;
d) amenzile achitate de avocaţi în calitate de sancţiuni disciplinare;
e) alte plăţi neinterzise de lege.
(4) Modul de gestionare a mijloacelor acumulate în bugetul Uniunii Avocaţilor se verifică o dată la 4 ani printr-un audit independent.
(5) Organele de conducere ale Uniunii Avocaţilor sînt:
a) Congresul;
b) Consiliul Uniunii Avocaţilor;
c) preşedintele Uniunii Avocaţilor;
d) secretarul general al Uniunii Avocaţilor.
(6) În cadrul Uniunii Avocaţilor se constituie şi funcţionează:
a) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat;
b) Comisia pentru etică şi disciplină;
c) Comisia de cenzori;
d) secretariatul.
Articolul 33. Congresul
(1) Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaţilor. Congresul se constituie din avocaţii delegaţi de fiecare barou, conform normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei de avocat, şi din membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor.
(2) Congresul se întruneşte anual în sesiune ordinară, fiind convocat de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Convocarea Congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin publicare a avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi prin înştiinţarea în scris a barourilor, cu plasarea pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor a ordinii de zi şi a materialelor ce urmează a fi examinate.
(3) Barourile sînt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de Congres.
(4) În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul barourilor sau din proprie iniţiativă, Consiliul Uniunii Avocaţilor convoacă Congresul în sesiune extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ.
(5) Congresul se consideră legal constituit dacă la lucrările lui sînt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Congresul adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărîrile Congresului pot fi contestate în modul stabilit de lege.
Articolul 34. Competenţa Congresului
Congresul are următoarele atribuţii:
a) alege, dintre membrii săi, şi revocă preşedintele Uniunii Avocaţilor şi membrii Comisiei pentru etică şi disciplină;
b) elaborează propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei;
c) aprobă şi modifică Codul deontologic al avocatului şi statutul profesiei de avocat;
d) aprobă bugetul anual al Uniunii Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală a acestuia;
e) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor;
f) stabileşte cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional;
g) audiază şi aprobă rapoartele anuale privind activitatea Consiliului, secretarului general şi a comisiilor Uniunii Avocaţilor;
h) adopta hotărîri privind relaţiile dintre barouri;
i) adoptă alte hotărîri privind activitatea Uniunii Avocaţilor, prevăzute de prezenta lege.
Articolul 35. Consiliul Uniunii Avocaţilor
(1) Consiliul Uniunii Avocaţilor este organul reprezentativ şi deliberativ al avocaţilor din ţară şi asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaţilor.
(2) Consiliul Uniunii Avocaţilor este format din preşedintele Uniunii Avocaţilor, decanii barourilor şi avocaţii delegaţi de barouri conform normei de reprezentare, stabilită în statutul profesiei de avocat.
(3) Mandatul de membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor este de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre membrii Consiliului, înlocuitorul lui execută diferenţa de mandat.
(4) Consiliul Uniunii Avocaţilor se întruneşte o dată în lună. Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei, prin înştiinţarea în scris a membrilor şi cu plasarea pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor a ordinii de zi şi a materialelor ce urmează a fi examinate.
(5) În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor sau din proprie iniţiativă, preşedintele Uniunii Avocaţilor convoacă Consiliul în şedinţă extraordinară în cel mult 5 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ.
(6) Consiliul Uniunii Avocaţilor adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor. Hotărîrile Consiliului Uniunii Avocaţilor pot fi contestate în modul stabilit de lege.
Articolul 36. Competenţa Consiliului Uniunii
Avocaţilor
Consiliul Uniunii Avocaţilor are următoarele atribuţii:
a) asigură executarea hotărîrilor Congresului;
b) soluţionează, în perioada dintre sesiunile Congresului, problemele privind exercitarea profesiei de avocat, cu excepţia celor date în competenţa Congresului;
c) ţine Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat;
d) adoptă hotărîri în problemele privind pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor; aprobă programul de formare iniţială pentru avocaţii stagiari şi de formare continuă pentru avocaţi; aprobă lista instituţiilor care oferă servicii de instruire profesională;
e) formulează recomandări privind relaţiile dintre barouri;
f) asigură caracterul unitar al examenelor de admitere la stagiu şi al examenelor de calificare;
g) înregistrează contractele privind efectuarea stagiului profesional;
h) soluţionează conflictele şi litigiile ce ţin de efectuarea stagiului profesional;
i) aprobă şi publică bunele practici profesionale pentru avocaţi şi mecanismul de asigurare a calităţii serviciilor de asistenţă juridică;
j) aprobă forma unică a inscripţiilor pe ştampilele avocaţilor şi rechizitele antetului, ţinînd cont de forma de organizare a activităţii de avocat;
k) desemnează membrii Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat din rîndul avocaţilor;
l) întocmeşte raportul anual de activitate şi îl prezintă spre aprobare Congresului;
m) aprobă contractele încheiate de secretarul general al Uniunii Avocaţilor a căror valoare depăşeşte suma de 50 mii de lei;
n) aprobă statul de funcţie al secretariatului;
o) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de Congres.
Articolul 37. Preşedintele Uniunii Avocaţilor
(1) Preşedintele Uniunii Avocaţilor este ales pe un termen de 2 ani dintre avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă preşedinte al Uniunii Avocaţilor pentru cel mult 2 mandate consecutive.
(2) Preşedintele Uniunii Avocaţilor are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Uniunea Avocaţilor în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
b) prezidează şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor;
c) semnează actele Consiliului Uniunii Avocaţilor;
d) supraveghează relaţiile dintre Uniunea Avocaţilor şi barouri, precum şi relaţiile dintre barouri;
e) acordă sprijin barourilor în relaţiile acestora cu autorităţile centrale şi cele locale;
f) veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii avocaţilor în instanţele judecătoreşti, în organele de urmărire penală şi în autorităţile publice.
(3) În absenţă, sau la cerere, preşedintele Uniunii Avocaţilor este înlocuit de un vicepreşedinte, pe care îl desemnează în acest scop din numărul membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor.
Articolul 38. Secretarul general al Uniunii Avocaţilor
(1) Activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a Uniunii Avocaţilor este asigurată de către secretarul general.
(2) Secretarul general este angajat în funcţie de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, în bază de concurs, pentru un termen de 5 ani, ce poate fi prelungit o singură dată.
(3) În funcţia de secretar general poate fi angajată persoana care are studii economice sau juridice superioare şi o vechime în activitate de cel puţin 5 ani.
(4) Modul de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar general se stabileşte în statutul profesiei de avocat.
(5) Secretarul general are următoarele atribuţii:
a) poartă răspundere pentru gestiunea economico-financiară a Uniunii Avocaţilor;
b) încheie acorduri şi contracte în numele Uniunii Avocaţilor;
c) ordonează cheltuielile bugetare ale Uniunii Avocaţilor;
d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la Congres a proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaţilor;
e) prezintă Congresului raportul privind execuţia anuală a bugetului Uniunii Avocaţilor;
f) participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului şi la şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor;
g) elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale Congresului şi ale Consiliului Uniunii Avocaţilor, după consultare cu Consiliul;
h) angajează personalul secretariatului şi conduce activitatea acestuia;
i) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii Avocaţilor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;
j) îndeplineşte alte atribuţii la indicaţia Congresului şi a Consiliului Uniunii Avocaţilor.
(6) Funcţia de secretar general este remunerată. Cuantumul remunerării este stabilit de Consiliul Uniunii Avocaţilor.
(7) Pe perioada mandatului, secretarul general nu este în drept să cumuleze alte funcţii sau activităţi remunerate, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice.
Articolul 39. Comisiile Uniunii Avocaţilor
(1) Activitatea comisiilor Uniunii Avocaţilor este organizată de preşedinţii acestora, aleşi la şedinţele comisiilor din membrii acestora. Membrii comisiilor Uniunii Avocaţilor sînt aleşi sau delegaţi pe un termen de 4 ani.
(2) Comisiile Uniunii Avocaţilor se convoacă în şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în lună.
(3) Comisiile Uniunii Avocaţilor decid independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor (deschise sau închise).
(4) La şedinţele comisiilor Uniunii Avocaţilor pot fi invitaţi reprezentanţi ai cabinetelor avocaţilor, ai birourilor asociate de avocaţi şi ai asociaţiilor de avocaţi, precum şi alte persoane.
(5) Hotărîrile comisiilor Uniunii Avocaţilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi sînt executorii pentru toţi avocaţii. Comisiile Uniunii Avocaţilor publică hotărîrile adoptate pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor.
Articolul 40. Comisia de licenţiere a profesiei de
avocat
(1) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat este compusă din 11 membri, aleşi în bază de concurs, dintre care 8 sînt avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani şi 3 sînt profesori titulari de drept.
(2) Concursul pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat se organizează de către o comisie specială, numită în acest sens de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Modul de organizare a concursului se stabileşte în statutul profesiei de avocat.
(3) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat:
a) adoptă hotărîri privind admiterea la examene;
b) organizează examenele de admitere la stagiu şi de calificare;
c) aprobă rezultatele examenelor de admitere la stagiu şi adoptă hotărîri privind admiterea la stagiul profesional;
d) aprobă rezultatele examenelor de calificare şi adoptă hotărîri privind admiterea în profesie.
(4) Hotărîrile Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat pot fi contestate în contencios administrativ în partea ce ţine de procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi contestat.
Articolul 41. Comisia pentru etică şi disciplină
(1) Comisia pentru etică şi disciplină este compusă din 11 avocaţi, dintre care 6 sînt aleşi de Congres dintre avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani, iar 5 sînt delegaţi de barouri.
(2) Comisia pentru etică şi disciplină:
a) examinează plîngerile privind acţiunile avocaţilor şi avocaţilor stagiari;
b) analizează cazurile de încălcare de către avocaţi şi avocaţii stagiari a disciplinei şi a normelor de etică profesională;
c) intentează proceduri disciplinare în privinţa avocaţilor şi avocaţilor stagiari;
d) adoptă decizii corespunzătoare în procedura disciplinară;
e) aprobă modelul declaraţiei sub jurămînt şi al chestionarului de evaluare a bunei reputaţii.
(3) Membrii Comisiei pentru etică şi disciplină sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi să nu divulge informaţia aflată în procesul procedurii disciplinare intentate.
Articolul 42. Comisia de cenzori
(1) Comisia de cenzori este compusă din 5 avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani, delegaţi de barouri.
(2) Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico-financiare a Uniunii Avocaţilor şi se subordonează Congresului.
Articolul 421. Secretariatul
În exercitarea atribuţiilor, organele de autoadministrare ale avocaţilor sînt asistate de personalul secretariatului. Condiţiile de angajare şi atribuţiile personalului secretariatului se stabilesc în statutul profesiei de avocat.
Articolul 422. Baroul
(1) Baroul se constituie şi funcţionează numai în cadrul Uniunii Avocaţilor, potrivit prezentei legi. Se interzice constituirea de barouri şi funcţionarea acestora în afara Uniunii Avocaţilor. Actele de constituire şi de înregistrare a unor astfel de barouri sînt nule.
(2) Baroul activează în circumscripţia unei curţi de apel. Din componenţa baroului fac parte toţi avocaţii din circumscripţia respectivă.
(3) Sediul baroului se află în localitatea de reşedinţă a curţii de apel.
(4) Organele de conducere ale baroului sînt:
a) adunarea generală;
b) decanul.
Articolul 423. Adunarea generală
(1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în lista membrilor baroului din circumscripţia respectivă.
(2) Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind convocată de decan. Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a membrilor baroului şi prin afişarea ordinii de zi la sediul baroului.
(3) În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului sau din proprie iniţiativă, decanul convoacă adunarea generală în şedinţă extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ.
(4) Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului.
(5) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, decanul stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului.
(6) Adunarea generală adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărîrile adunării generale pot fi contestate în modul stabilit de lege.
Articolul 424. Competenţa adunării generale
Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) alege şi revocă decanul şi prodecanul baroului;
b) alege delegaţii baroului la Congres, în componenţa Consiliului Uniunii Avocaţilor, Comisiei pentru etică şi disciplină şi Comisiei de cenzori;
c) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau date în competenţa sa.
Articolul 425. Decanul
(1) Decanul este ales pentru un mandat de 2 ani şi poate fi reales o singură dată.
(2) Decanul are următoarele atribuţii:
a) asigură organizarea activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu organele Uniunii Avocaţilor;
b) reprezintă baroul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
c) convoacă şi prezidează şedinţele adunării generale;
d) execută hotărîrile Congresului, Consiliului Uniunii Avocaţilor şi ale adunării generale;
e) anual, dar nu mai tîrziu de 25 decembrie, face publică Lista membrilor baroului prin afişare la sediul baroului şi prin plasare pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor;
f) sesizează Comisia pentru etică şi disciplină privind organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic al activităţii avocaţilor;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau date în competenţa sa.
(3) În cazul absenţei temporare a decanului sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile, interimatul funcţiei este asigurat de către prodecan.”
24. La articolul 43, textul „se conduce numai de lege” se înlocuieşte cu textul „se supune numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului”.
25. La articolul 44:
alineatul (1) se completează cu următoarea propoziţie: „Statul asigură respectarea şi protejarea libertăţii în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea autorităţilor sale sau a publicului.”
la alineatul (2), textul „cu sancţiunea Procurorului General, adjuncţilor lui sau” se exclude;
la alineatul (4), cuvîntul „Baroului” se înlocuieşte cu sintagma „Uniunii Avocaţilor”;
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală îi asigură avocatului spaţiu pentru exercitarea atribuţiilor profesionale în incinta instituţiilor respective.”
26. La articolul 45 alineatul (8):
în partea introductivă, cuvîntul „Baroului” se înlocuieşte cu textul „organelor de autoadministrare ale avocaţilor”;
la literele a), c) şi d), cuvîntul „Baroului” se înlocuieşte cu cuvintele „de autoadministrare ale avocaţilor”;
la litera b), cuvintele „organelor Baroului” se înlocuiesc cu cuvintele „organelor de autoadministrare ale avocaţilor”, iar cuvintele „activitatea Baroului” se înlocuiesc cu cuvintele „activitatea acestora”.
27. La articolul 46:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Avocatul este obligat:
a) să pledeze pentru liberul acces la justiţie, pentru un proces echitabil realizat într-un termen rezonabil;
b) să acorde asistenţă juridică conform contractului încheiat cu clientul sau cu oficiul teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat;
c) să acorde asistenţă juridică garantată de stat în volumul solicitat de oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat;
d) să aplice, în exercitarea profesiei sale, mijloacele şi metodele prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale clientului;
e) să ţină dosarele de asistenţă juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat;
f) să ţină registrul actelor certificate în condiţiile art. 7 alin. (3). Forma şi conţinutul registrului se aprobă de către Consiliul Uniunii Avocaţilor;
g) să dispună de spaţiu necesar pentru acordarea asistenţei juridice;
h) să informeze Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Avocaţilor, în termen de 10 zile, despre schimbarea datelor de contact, a sediului cabinetului sau biroului asociat de avocaţi;
i) să urmeze anual cursuri de formare profesională continuă, în volum de cel puţin 40 de ore, conform planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor, aceste cursuri finalizînd cu prezentarea unui raport;
j) să prezinte Consiliului Uniunii Avocaţilor, în termen de 5 zile de la scadenţă, dovada achitării amenzii;
k) să respecte normele Codului deontologic al avocatului şi prevederile statutului profesiei de avocat.”
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) În cadrul organelor de autoadministrare ale avocaţilor, avocatul:
a) participă la lucrările Congresului şi ale adunării generale;
b) varsă la timp contribuţiile în bugetul Uniunii Avocaţilor;
c) îndeplineşte unele misiuni ale organelor de autoadministrare ale avocaţilor dacă aceasta nu prejudiciază exercitarea profesiei sale.”
28. Articolul 48:
la alineatul (2), cuvintele „unui birou de avocaţi” se înlocuiesc cu cuvîntul „baroului”;
articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
„(61) Decizia Comisiei pentru etică şi disciplină se face publică.”
29. La articolul 49:
alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) amenda de la 1000 la 3000 de lei, care se face venit la bugetul Uniunii Avocaţilor. Plata amenzii se face în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind aplicarea sancţiunii disciplinare sub formă de amendă;”
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Decizia Comisiei pentru etică şi disciplină privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată în contencios administrativ.”
30. La articolul 50 alineatul (1), textul „au trecut 6 luni” se înlocuieşte cu textul „a trecut un an”.
31. La articolul 51 alineatul (2), textul „biroului de avocaţi” se înlocuieşte cu cuvîntul „baroului”.
32. Articolul 52:
la alineatul (1), textul „şi înregistrat la biroul de avocaţi” se exclude;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Împuternicirile avocatului se confirmă prin mandat. Formularul mandatului este un document de strictă evidenţă. Conţinutul, forma şi modul de utilizare a mandatului se aprobă de către Guvern.”
alineatul (3) se abrogă.
33. Legea se completează cu articolul 521 cu următorul cuprins:
„Articolul 521. Asigurarea de răspundere civilă
(1) Pentru a asigura repararea prejudiciului material cauzat în procesul exercitării profesiei, avocatul este în drept să încheie, în condiţiile legii, contract de asigurare de răspundere civilă.
(2) Suma minimă asigurată pentru un an de activitate se stabileşte de către Consiliul Uniunii Avocaţilor.”
34. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
„Articolul 53. Ţinuta vestimentară
(1) Avocatul este obligat să poarte robă în faţa instanţelor judecătoreşti.
(2) Modelul robei se aprobă de către Consiliul Uniunii Avocaţilor.
(3) Purtarea robei în afara incintei instanţei judecătoreşti este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd avocatul este delegat de organele baroului să reprezinte profesia într-o ocazie ce impune această ţinută.”
35. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
„Articolul 56. Restricţii la publicitate
(1) Avocatului i se interzice să folosească, nemijlocit sau prin intermediul unei alte persoane, procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobîndirii clientelei.
(2) Avocatului i se interzice să folosească mijloace de reclamă sau de publicitate prin procedeele menţionate la alin. (1).
(3) Uniunea Avocaţilor stabileşte cazurile şi măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.”
36. Articolul 57 alineatul (2):
la litera c), cuvîntul „birourilor” se înlocuieşte cu cuvîntul „avocatului”;
articolul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
„d1) înregistrează şi ţine registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi;”.
Art. II. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. La articolul 8 alineatul (1), textul „ , în cazurile prevăzute de prezentul cod, sau de un alt reprezentant” se înlocuieşte cu textul „sau de un alt reprezentant, în cazurile prevăzute de prezentul cod”.
2. Articolul 75:
la alineatul (1), cuvintele „reprezentanţi” şi „reprezentant” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu cuvîntul „avocat”;
la alineatul (2), cuvintele „reprezentanţii lor” se înlocuiesc cu textul „alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice sau de către avocaţi”.
3. Articolele 76 şi 78 se abrogă.
4. La articolul 79 alineatul (5), cuvîntul „terţ” se înlocuieşte cu cuvîntul „avocat”.
5. Articolul 80:
la alineatul (1), după cuvîntul „reprezentantului” se introduc cuvintele „persoanei juridice”;
alineatele (2) şi (5) se abrogă;
la alineatul (7), textul „ordin scris, eliberat de Baroul de avocaţi, sau prin alt act prevăzut de lege” se înlocuieşte cu textul „mandat, eliberat de reprezentat şi certificat de avocat”;
alineatul (8) se abrogă.
6. La articolul 81, textul „eliberată de reprezentat” se înlocuieşte cu textul „eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului”.
7. Articolul 96 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Cheltuielile menţionate la alin. (1) se compensează părţii care a avut cîştig de cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.”
8. La articolul 97 alineatul (4), cuvîntul „reprezentantului” se înlocuieşte cu cuvîntul „avocatului”.
9. La articolul 206 alineatul (5), textul „avocatului (reprezentantului) sau a celui care acordă asistenţă părţii,” se înlocuieşte cu cuvîntul „reprezentantului”.
Art. III. – Articolul III din Legea nr. 89-XVI din 24 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101, art. 366) se modifică după cum urmează:
la punctul 2, textul „desemnarea unui reprezentant avocat” se înlocuieşte cu textul „desemnarea unui avocat”;
la punctele 4 şi 5, cuvîntul „reprezentant” se exclude.
Art. IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. Codul se completează cu articolul 541 cu următorul cuprins:
„Articolul 541. Exercitarea fără drept a unei profesii
sau activităţi
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi pentru care este obligatorie deţinerea unei autorizaţii, precum şi exercitarea unei profesii sau activităţi în alte condiţii decît cele stabilite, dacă legea prevede că aceste acţiuni sînt ilicite, se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.”
2. La articolul 396 alineatul (1), textul „prevăzute la art.” se înlocuieşte cu textul „prevăzute la art. 541,”.
Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia:
a) punctului 5 din articolul I, în partea ce ţine de completarea cu alineatul (11) a articolului 7 din Legea cu privire la avocatură, prevederilor articolelor II, III şi IV, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012;
b) punctului 33 din articolul I, referitor la expunerea în redacţie nouă a articolului 53 din Legea cu privire la avocatură, care va fi pus în aplicare cel tîrziu la 1 ianuarie 2011. Consiliul Superior al Magistraturii va întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării în instanţele judecătoreşti a condiţiilor care să permită implementarea prevederilor articolului 53 din Legea cu privire la avocatură.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirea „Baroul Avocaţilor” se înlocuieşte cu denumirea „Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova”. Actualele organe de autoadministrare ale avocaţilor îşi vor îndeplini atribuţiile, potrivit legii, pînă la expirarea mandatului pentru care au fost alese.
(3) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova:
a) va convoca adunarea generală a avocaţilor din circumscripţiile curţilor de apel pentru constituirea barourilor de avocaţi. În termen de cel mult 3 luni de la constituire, barourile vor alege organele de conducere şi vor adopta actele necesare bunei funcţionări;
b) va transmite Ministerului Justiţiei dosarele birourilor de avocaţi înregistrate.
(4) În termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, birourile individuale de avocaţi îşi vor schimba denumirea conform noii redacţii a articolului 27 din Legea cu privire la avocatură şi se vor înregistra la Ministerul Justiţiei.
(5) Congresul Uniunii Avocaţilor, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării in vigoare a prezentei legi, va aproba statutul profesiei de avocat, care va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(6) Prevederile capitolului II1 din Legea cu privire la avocatură vor fi puse în aplicare după cum urmează:
a) persoanele care au efectuat stagiul profesional pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi vor susţine examenul de calificare în decursul unui an;
b) persoanele care, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, au înregistrat la Consiliul Baroului contractul de efectuare a stagiului profesional vor susţine examenul de calificare la expirarea duratei stagiului profesional stabilite iniţial;
c) pînă la intrarea în vigoare a statutului profesiei de avocat, se vor aplica prevederile Regulamentului privind modul de susţinere a examenului de calificare pentru admiterea în profesia de avocat şi ale Regulamentului privind condiţiile de efectuare a stagiului profesional, regulamente adoptate de Congresul Avocaţilor din Moldova la 23 martie 2007.
(7) Ministerul Justiţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea Legii cu privire la avocatură, cu renumerotarea elementelor actului legislativ.
(8) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Mihai GHIMPU

Nr. 102. Chişinău, 28 mai 2010.
 

Last Updated on:

August 3, 2010

Share post :

global-alliance-opengraph
Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei

Partener internațional CDA

Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei este o platformă creată sub egida UNHCR, cu misiunea de a crea „o lume fără apatridie, în care toți oamenii să se bucure de dreptul la o naționalitate fără discriminare”. Inițiativa face parte din „Agenda noastră comună” a Secretarului General al ONU și este aliniată la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Alianța Globală urmează să fie lansată la 14 octombrie 2024, în cadrul Segmentului la nivel înalt privind apatridia de la Geneva, care va marca finalizarea campaniei IBelong.

În timp ce se bazează pe succesele și lecțiile învățate din Campania IBelong, Alianța Globală are o abordare distinctă. Modul său de operare se axează pe promovarea unei mai mari colaborări și a unei acțiuni accelerate între actorii relevanți, inclusiv statele, apatrizii, agențiile ONU și societatea civilă. Scopul ei este de a accelera punerea în aplicare a soluțiilor la apatridie.

În prezent, Alianța include peste 50 de membri.

Acordarea de asistență juridică persoanelor apatride este una dintre direcțiile de activitate ale Centrului de Drept al Avocaților. CDA este de asemenea membru asociat al Rețelei Europene privind Apatridia – European Network on Statelessness (ENS). Centrul de Drept al Avocaților a aderat la Alianța Globală pentru Eradicarea Apatridiei în luna iunie 2024.

global-alliance-opengraph
Global alliance to end statelessness

CDA International Partner

The Global Alliance to End Statelessness
The Global Alliance to End Statelessness is a collaborative multistakeholder platform led by UNHCR. Its vision is to create “a world free from statelessness where everyone enjoys the right to a nationality without discrimination.” The initiative is part of the UN Secretary General’s ‘Our Common Agenda’ and aligned with the Sustainable Development Goals.
The Global Alliance is set to launch on 14 October 2024 at the High-Level Segment on Statelessness in Geneva, which will both mark the completion of the IBelong Campaign.
While building upon the successes, momentum, and lessons learned from the IBelong Campaign, the Global Alliance operates with a distinct approach. Its modus operandi centres around fostering greater collaboration and expedited action among relevant actors, including States, stateless individuals, UN agencies, and civil society. The goal is to accelerate the implementation of solutions to statelessness
The Alliance currently includes over 50 members.
CDA joined the Global Alliance to End Statelessness in June 2024.

Irina Vrancean

Ofițer Protecție

Irina Vrancean a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specializarea de drept economic și a obținut masteratul în drept civil la aceeași instituție de învățământ superior.

Ea dispune de o  experiență de peste 10 ani de activitate profesională, în calitate de jurist principal, asistent judiciar, consultant juridic la câteva companii, precum și în cadrul Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău.  

Din 28.01.22-28.01.24 Irina Vrancean a efectuat stagierea în avocatură.

Ea activează la CDA din martie 2022, inițial în calitate de consilier juridic responsabil pentru un centru de plasament al refugiaților din municipiul Chișinău iar în prezent este membră a staff-ului central al asociației și consilier juridic CDA pentru protecția copilului.

Irina Vrancean

Protection Officer

Irina Vrancean graduated from the State University of Moldova, Faculty of Law, majoring in economic law, and obtained a master’s degree in civil law at the same  education institution.

She has more than 10 years of professional experience as a senior lawyer, judicial assistant, legal consultant at several companies, as well as in the Centru Court, Chisinau municipality. 

From 28.01.22-28.01.24 Irina Vrancean has been working as a trainee advocate.

She has been working at CDA since March 2022, initially as a legal advisor responsible for a refugee placement centre in Chisinau municipality and currently she is a member of the central staff of the association and CDA legal advisor for child protection.

Norwegian Church Aid (NCA)

CDA International Partner

In 2022- 2023 alone, CDA carried out several projects in cooperation with or funded by such international or humanitarian organizations as UNHCR-Moldova, UNDP Moldova, Council of Europe Office in Chisinau, International Organization of the Francophonie, Soros Foundation Moldova, Oxfam International, Farmacéuticos Mundi, HEKS/ EPER, Norwegian Church Aid (NCA), Austrian Development Agency (ADA), NACHBAR IN NOT (NiN) Foundation, Diakonie Katastrophenhilfe, US Embassy in Moldova.

Oleg Palii

Director Executiv

Oleg Palii activează în CDA începând cu 1998. Din 2017 este directorul executiv al Asociației. Are o experiență de peste 25 de ani de activitate în domeniul azilului și de formator național și internațional în probleme vizând drepturile refugiaților și apatrizilor. Este printre autorii mai multor studii și publicații la tema drepturilor refugiaților și apatrizilor.

Este membru al Uniunii Avocaților din Moldova, iar în perioada 2012-2014 a fost membru al Comisiei pentru Cetățenie și Azil Politic a Președintelui Republicii Moldova.

A creat și coordonat “Clinica juridică în domeniul azilului și apatridiei” (2013 – 2018).
A înaintat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul azilului, apatridiei și cetățeniei, și, prin subiecții cu drept de sesizare a Curții Constituționale, propuneri pentru contestarea anumitor dispoziții din Legea privind azilul și Legea cetățeniei.

Olga Ojog

CDA Legal Advisor

Olga Ojog is CDA’s legal advisor for foreigners, refugees, stateless persons, asylum seekers, as well as one of the organization’s trainers in the areas of asylum, child protection, gender-based violence.

She is the co-author of the curriculum and training programme for social welfare staff and local guardianship authorities.
Olga Ojog graduated from the Faculty of Law of the USM, specializing in economic law, and obtained a Master’s degree from the same higher education institution, also specializing in economic law.

She is a licensed advocate since 2008 and has more than 15 years of experience as an expert and trainer in the field of combating gender-based violence.
Her activities related to the practice of law have included legal assistance to victims of domestic violence, representation of their interests in court, settlement of disputes related to divorce, division of property, determination of children’s residence, maintenance.

Ina Galan

Member of the CDA Team

Ina Galan is a member of the CDA team since June 2022. She studied at the Faculty of Romanian philology of the State University of Moldova. Ina Galan worked (2000-2011) as a specialist-coordinator in the Cahul District Prosecutor’s Office. From 2011 to 2022 he worked at the People’s Advocate (Ombudsman) Office (PAO). As Deputy Head of the Human Rights Promotion and Communication Department of the PAO, in addition to other activities related to the promotion of human rights, he was in charge of organizing and coordinating information and training activities in the field of human rights. Ina Galan is the author of several human rights training courses for various groups of professionals, developed under the auspices of the Ombudsman Institution. Under Ina Galan’s leadership, the team of trainers of the PAO has been strengthened, several training courses have been developed for carabinieri, prison employees, social workers, doctors. Ina Galan has provided methodical support to trainers in carrying out training activities, she has supported, as a trainer, numerous information and training activities with adults and children.
People’s Advocate Office (PAO)

CDA National Partner

Public Association „Law Center of Advocates” (CDA) has been cooperating for many years with the People’s Advocate Office (PAO) in matters on respecting the rights of asylum seekers, beneficiaries of international protection, undocumented, stateless persons, foreigners. In September 2021, CDA and PAO signed a collaboration agreement.

In cooperation with the PAO were elaborated the Thematic Study “Observance of the rights of foreign citizens in state custody”; Thematic Report “Three years of joint border monitoring. Office of the People’s Advocate – Law Center of Advocates”.

CDA is a member of the Advisory Council for the prevention of violations of the rights of refugees from Ukraine, created within the People’s Advocate’s Office on March 11, 2022. In this capacity, CDA contributed to the elaboration by the People’s Advocate of the Report No. 1 on the monitoring the observance of the rights of foreigners from Ukraine in the context of the state of emergency for the period from February 25 to April 30, 2022.

Representatives of the PAO are involved in the projects carried out by the CDA on monitoring the observance of the rights of foreigners in the accommodation centers for refugees from Ukraine.

General Inspectorate of Border Police (GIBP)

CDA National Partner

The Border Police is the public administration body within the Ministry of Internal Affairs, which exercises its powers and implements the state policy in the field of state border management, prevention and combating cross-border crime.

CDA has been cooperating with General Inspectorate of Border Police (GIBP) since 2009, when a Memorandum of Understanding was signed between CDA, GIBP, UNCHR and BMA. Cooperation relations intensified during the refugee crisis in Ukraine, triggered by the invasion of the Russian Federation in the neighboring country. GIBP and CDA collaborate in monitoring the observance of the rights of foreigners at the border crossing points, carrying out some exchanges of information on this subject. The CDA also provides trainings for Border Police employees.

National Legal Aid Council (NLAC)

CDA National Partner

In 2013, CDA signed a Memorandum of Understanding with the BMA and National Legal Aid Council (NLAC), by which the parties agreed on the organization of legal assistance to foreign nationals and stateless persons in order to be taken into public custody and placed in the Temporary Placement Centre for Foreigners (TPCF) of the BMA.

In accordance with the commitments from this Memorandum, CDA provides initial legal advice to all persons placed in the TPCF on their rights and obligations, and if necessary – the necessary primary or qualified legal assistance. CDA informs NLAC about the persons placed in TPCF who have requested legal assistance. Correspondingly, the NLAC takes over from the CDA the requests of the persons placed in the TPCF in case it will be necessary to provide qualified legal assistance guaranteed by the state.

General Inspectorate for Migration (GIM)

CDA National Partner

General Inspectorate for Migration (GIM) is one of the main national partners of CDA. CDA cooperates with GIM based on three collaboration agreements: Memorandum of Understanding between CDA, BMA and NLAC and Memorandum of Understanding between CDA, GIBP, UNHCR and BMA, Memorandum of Understanding between CDA and GIM from 6 March 2023.

Cooperation with the BMA has become more intense since February 24, 2022. CDA lawyers monitor the observance of human rights at border crossings points, help Border Police and the Bureau of Migration and Asylum identify asylum seekers who apply at the border crossing points, receiving asylum applications, providing legal assistance, advising asylum seekers at the border.

The Memorandum of Understanding that was signed on 6 March 2023 reflects the joint commitment of the CDA and the GIM to implement the temporary protection mechanism in the Republic of Moldova and to successfully carry out integration activities for foreigners.

The document aims to establish a support mechanism by attracting additional staff to the regional integration centres for foreigners and the foreigners’ registration offices of the GIM.

At the same time, the parties will ensure the process of informing, advising and facilitating access to protection measures in terms of respect for the rights of foreigners, in particular beneficiaries of temporary protection. Joint actions will also aim to ensure the achievement of legal status and promote an inclusive society.

National Institute of Justice (NIJ)

CDA National Partner

Created in 2007, the National Institute of Justice (NIJ) carries out the initial training of candidates for the positions of judge and prosecutor, the continuous training of incumbent judges and prosecutors, clerks, legal assistants, heads of secretariats of courts, prosecutors’ consultants, probation counselors, lawyers providing state-guaranteed legal aid, as well as the initial and continuing training of other persons working in the justice sector, in the cases provided for by law.

Being the only organization in the Republic of Moldova that has expertise and experience in the field of asylum, CDA cooperates with NIJ in organizing trainings for target groups of human rights professionals, especially lawyers, judges, prosecutors, police officers, social workers and other professionals, whose work is related to interaction and work with foreigners, stateless and undocumented persons in Moldova.

In 2021, CDA in collaboration with NIJ, BMA, NLAC organized 17 training activities with the participation of 275 people, including employees of the Border Police, and BMA, judges, lawyers, social workers

European Network on Statelessness

CDA International Partner

CDA is an associate member of the European Statelessness Network. CDA collaborated with it to research and compile comparative information on statelessness in Moldova and contributed to the development of the Statelessness Index in Moldova (Moldova | Statelessness Index ENS_Country_briefing-Moldova-Russian.pdf (statelessness.eu)).

The Statelessness Index is a comparative online tool that assesses European countries’ legislation, policies, and practices on the protection of stateless persons, the prevention and reduction of statelessness in comparison with international rules and good practice.

The Law Center of Advocates (CDA), the European Network on Statelessness (ENS) and the Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) made în 2021 a joint submission to the 3 rd Cycle of the Universal Periodic Review (UPR), on the right to a nationality and human rights challenges pertaining to statelessness in Moldova.

The European Network on Statelessness (ENS) is a civil society alliance of over 170 organizations and individual experts from 41 countries working to end statelessness and ensure that stateless people in Europe can access their rights.

Swedish Helsinki Committee for Humar Right

CDA International Partner

The Helsinki Committee for Human Rights is a civic association registered in 1994. The Committee monitors the situation with human rights, provides legal assistance, co-operates with other organizations and state bodies for the purpose of improving the promotion, respect and protection of human rights and freedoms. The Committee’s goal is protection and promotion of the human rights and freedoms guaranteed with the Constitution of the Republic of North Macedonia, the international instruments and the Helsinki Final Act from 1975, as well as building democratic conditions in which they can be exercised based on the rule of law. The Committee sets off from the premise that all people should have the possibility to enjoy and practice their basic rights and freedoms and should be able to protect them in case of violation or limitation. This is the basis of the rule of law, human rights and democracy.

Eurasia Foundation

CDA International Partner

Eurasia Foundation envisions a world where all people have the opportunity to realize their potential and transform their societies.

American Bar Assosiation

CDA International Partner

The ABA was founded in 1878 on a commitment to set the legal and ethical foundation for the American nation. Today, it exists as a membership organization and stands committed to its mission of defending liberty and pursuing justice.

ecre_logo_mediumres
European Council on Refugees and Exiles

CDA International Partner

CDA became a member of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) în November 2022.

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) is a pan-European alliance of 106 NGO-s in 39 countries protecting and advancing the rights of refugees, asylum seekers and displaced persons.

Working together with its members and partners to inform and persuade European authorities and the public, ECRE monitors and denounces human rights violations while proposing and promoting fair and effective durable solutions.

The mission of ECRE is to promote the establishment of fair and humane European asylum policies and practices in accordance with international human rights law.

ECRE strives for a Europe that protects refugees, asylum seekers and displaced persons with dignity and respect

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi)

CDA International Partner

CDA cooperated with Farmacéuticos Mundi in the project “Advice and legal assistance for migrants from Ukraine”, financially supported through its donors.

The memorandum signed in this regard between CDA and Farmacéuticos Mundi provided legal counseling and assistance for refugees from Ukraine in refugee centers or housed in families on the territory of the Republic of Moldova.

With the support of Farmaceuticos Mundi, CDA hired 6 legal to provide legal assistance and counseling in 4 accommodation centers for refugees in Chisinau, Cojusna and Slobozia Dusca.

According to the project, CDA supported important local initiatives, contributed to the organization of various events with the participation of members of the host community and refugees, thus promoting the socio-economic empowerment and their integration.

Council of Europe Office in Chisinau

CDA International Partner

Moldova became a member of the Council of Europe on 13 July 1995. The Parliament of the Republic of Moldova ratified the European Convention on Human Rights on 24 July 1997. The Information Office of the Council of Europe was set up in Chisinau on 30 June 1997, at the request of the government of the Republic of Moldova. On 20 October 2002 the Committee of Ministers of the Council of Europe agreed to the proposal of the Secretary General to appoint a Special Representative of the Secretary General in Chisinau. The exchange of letters between Secretary General and the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Moldova on 30 October and 4 November 2002 has resulted in a Memorandum of Understanding on the status of the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe.

Soros Foundation-Moldova

CDA International Partner

Soros-Moldova Foundation provided financial support for the implementation by CDA of the project “Emergency legal assistance for refugees from Ukraine”, implemented for six months, from 1 March to 31 August 2022.

Soros Foundation Moldova provided CDA, through an emergency mechanism, with a grant in the amount of 100, 000 USD, aimed at providing free primary, informational legal assistance to refugees at the Call Center of the Migration and Asylum Bureau.

In the framework of this project, CDA, with the support of SOROS Moldova Foundation, hired 5 operators, who worked at the Call Center of the Migration and Asylum Bureau – Green Line. Every day they received hundreds of calls and answered the most diverse questions, such as the procedure for crossing the border, obtaining a residence permit, financial aid, employment etc.

During this period, CDA operators, together with colleagues from the BMA, took more than 41 000 calls, of which more than 29 000 – from refugees from Ukraine.

In line with the given Project, CDA provided expertise and support to the team of the Migration and Asylum Office.

U.S. Embassy In Moldova

CDA International Partner

The project “Legal Assistance for Stateless Persons in the Republic of Moldova” was implemented by CDA in partnership with the Embassy of the United States of America in the Republic of Moldova under a grant agreement from 01.10.22 to 30.09.23. 

CDA directly assisted 59 persons in documentation and citizenship proceedings and referred 2 individual cases to the court.  

In addition to direct assistance to the beneficiaries, CDA has advocated for legislative changes to provide for the guaranteed right to Moldovan citizenship for every child born in our country.  This concerns the amendment of the Law on the Citizenship of the Republic of Moldova No. 1024/2000 and other normative acts related to the simplification of the procedure for acquiring the citizenship of the Republic of Moldova. The efforts of the CDA have been successful. These amendments have been implemented and will enter into force on 1 November 2023. 

The CDA organized three round tables on statelessness and documentation issues with the participation of more than 70 people, representatives of the authorities responsible for documentation and naturalization of stateless persons, lawyers, social workers.  

Through its network of advisers in the country,  CDA informed local authorities about the CDA’s free legal assistance in statelessness cases.  The Association has also signed cooperation agreements with some district social assistance directorates and town halls in the Republic of Moldova, in order to increase the efficiency of assistance to stateless persons.  

As a result, with the involvement of local public authorities, 26 undocumented persons have turned to the CDA for assistance, 15 of whom were documented with Moldovan identity cards. 

The project period coincided with the war in Ukraine, and the need for close collaboration with Ukrainian colleagues arose. The CDA cooperated with the Ukrainian NGO ’10 Kvitnea’ to help undocumented people who needed legal

Ministry of Foreign Affairs Netherlands

CDA International Partner

The Ministry of Foreign Affairs is the channel through which the Dutch Government communicates with foreign governments and international organisations. It coordinates and carries out Dutch foreign policy. The Ministry has two halves: its headquarters in The Hague and its missions abroad (embassies, consulates, and permanent representations).

Organisation internationale de la Francophonie

CDA International Partner

CDA implements a new training project on the protection rights and legal support of migrants, refugees, and stateless persons.

The project is funded by the International Organization of the Francophonie, will be carried out by the end of March 2023, and will be for training of the representatives of four categories of asylum professionals.

At least 190 lawyers and representatives of guardianship authorities/child protection social services; non-legal NGOs; representatives of the Bureau for Migration and Asylum will benefit of 12 training sessions on the rights, protection and legal support of migrants, refugees, and stateless persons.

The aim of the project is to strengthen the capacities of human rights and asylum professionals to enhance legal assistance, protection and support to foreigners, asylum seekers, refugees, and stateless persons in the Republic of Moldova.

Oxfam International

CDA International Partner

The project “Decentralized support for Ukrainian refugees”, funded by the international humanitarian organization Oxfam, was implemented by CDA in the period 01.04.2022 – 31.03.2023, targeting displaced persons from Ukraine living in host communities in 10 districts of the country, representatives of local public authorities and members of local communities.

Through the establishment of decentralized offices, mobile teams, CDA employees facilitated access of displaced persons from Ukraine to legal aid services. They organized events for social cohesion and integration of beneficiaries into local communities. CDA lawyers also trained social workers on national and international legislation on refugee rights, national asylum procedures, temporary protection; the legal situation of children coming from Ukraine to Moldova.

The CDA supported the implementation of local projects in the host community, such as the procurement of lifts adapted to the needs of people with disabilities for the Stefan-Vodă Culture House and the District Library of Causeni; the procurement of a laptop and shelves for the Causeni District Library; the donation of goods and supplies needed by youth centres, creative centres, district councils, schools and other institutions in local communities.

Within the framework of the Project were carried out:
– 72 information sessions;
– 35 social cohesion events;
– 14 trainings for social workers;
– the Campaign – Road Education Week “A pedestrian of grade 10” was carried out;
– an essay competition;
– 26885 individual counsellors were provided.

United States Agency for International Development

CDA International Partner

USAID partners with the Government of Moldova (GOM) and its people in moving the country along its journey to self-reliance. USAID’s goal is to help build a competitive and democratic European Republic of Moldova that resists malign influences while being powered by an engaged citizenry and catalytic partnerships with the private sector.

In support of promoting Moldova’s participatory democracy, USAID focuses on direct assistance to public institutions in order to catalyze citizen engagement in their communities and to drive demand for accountable governance and stronger democratic institutions.

In bolstering the country’s economic growth, USAID provides direct sector support to elevating the role of the private sector and leveraging creative partnerships in transformative sectors.

United Nations Development Programme

CDA International Partner

The project “Strengthening access to justice through legal empowerment of  refugees in Moldova”, funded by Sweden through the UNDP Global Programme on Strengthening the Rule of Law, Human Rights, Justice and Security for Peace and Sustainable Development, was implemented by CDA from 21 March to 25 April 2023.

Under the project, CDA developed a training course and organised seven training sessions for 36 police officers, judges and prosecutors from over 20 localities of the Republic of Moldova.

Participants in the trainings strengthened their knowledge in the field of refugee rights protection and learned more about coordinated and targeted response to refugees’ needs, combating prejudice and non-discrimination practices.

Want to apply to this offer?

Send us your info and we'll get back to you

UN Refugee Agency (UNHCR)

CDA International Partner

The UN Refugee Agency (UNHCR) has been present in the Republic of Moldova since February 1997, and since 1998 has been cooperating with the CDA, which is the only legal partner of the UNHCR in the Republic of Moldova.

The partnership agreement signed between CDA and UNHCR provides for cooperation on legal assistance during the procedure for determining refugee status, the procedure for determining stateless status, the integration process; monitoring in the field of protection, border crossing points and detention facilities; support for lawyers, judges, policy makers and other professionals.

For over 20 years, the UN Refugee Agency has also been the main donor of CDA projects in the fields of asylum, migration, statelessness, and the integration of foreigners.

In 2017, with the financial support of the UN Refugee Agency (UNHCR), CDA participated in the development of the Quality Standards and Tools for External Monitoring of the Quality of State Guaranteed Legal Aid by Lawyers in Asylum Cases, the Guidelines for Lawyers Providing State Guaranteed Legal Aid in Asylum Cases, and the Curriculum for Continuing Legal Education of Lawyers Providing State Guaranteed Legal Aid in Asylum Cases.

UNHCR also financially supports the activities of the CDA and during the refugee crisis in 2022, such as monitoring the observance of refugee rights at border crossings, providing advice and legal assistance in refugee accommodation centers, providing primary legal assistance and information to telephone counseling hot lines, through online communication platforms and through the distribution of printed information materials

On 18 January 2023, the UN Refugee Agency Representative in the Republic of Moldova, Francesca Bonelli, and the Executive Director of CDA, Oleg Palii, signed the 25th cooperation agreement between UNHCR Moldova and CDA.

UNHCR-Moldova and the Law Centre of Advocates will develop cooperation in providing legal support and protection to refugees, asylum seekers, stateless persons, foreign nationals, displaced and undocumented persons.

Mihail Gangan

Protection Officer SSD

Mihail Gangan is a protection officer on statelessness procedure. He provides legal advice and legal assistance to undocumented persons, stateless persons and persons with undetermined legal status.

Mihail Gangan obtained his law degree from the University of European Studies of Moldova and has taken several courses in management. He applied his managerial skills in practice at ATD Technologies.

Mihail Gangan has been working at CDA since 2022, for a period – as a legal advisor at a refugee placement centre in Chisinau municipality. He holds a license of advocate.

Mihail Gangan is fluent in Romanian (mother tongue), has advanced knowledge of Russian, intermediate knowledge of English, and basic knowledge of German.

Larisa Voloșin

Protection Officer

Larisa Volosin joined the CDA team in March 2022, working as legal advisor. She is protection officer at CDA and coordinates the work of the organization’s legal advisors in Chisinau municipality and some districts of the country.

She holds a degree in law (USM) and a master’s degree in civil law from ULIM.

She started her professional activity at the Prosecutor General’s Office. For 10 years she worked in the Ministry of Justice, among the positions she held was the head of the Section for the registration of normative acts and editorial works within the Department for the systematization of legislation and the elaboration of draft laws. Larisa Volosin has been working as an advocate since 2002.

Raisa Moroza

Protection Officer

Raisa Morozan is an advocate, protection officer at the CDA and coordinates the activity of the organization’s legal advisors, who work in several districts of the country. She is also one of the trainers of the organization.

Raisa Morozan studied at the USM, Faculty of Law, and obtained a Master’s degree in civil judicial procedures at the same education institution.

Raisa Morozan is a member of the CDA team since July 2022, previously working as a trainee lawyer and legal consultant, she was an advisor in the Cabinet of the Minister of Justice.
Raisa Morozan is a member of the Moldovan Young Lawyers Association and LEAD Moldova community – a community of young lawyers, judges, prosecutors and other legal specialists who interface with the analogous community in Romania – LFJ.

Raisa Morozan is fluent in Romanian, which is her mother tongue, has an advanced knowledge of Russian and is at A2 level in English.

Ion Bambuleac

Protection Officer RSD

Ion Bambuleac has been working at the CDA since 2018, currently – as protection officer on asylum procedure.

He has 5 years of experience in training professionals in the field of asylum, asylum procedures, has practical skills in examining asylum cases in the Republic of Moldova, where beneficiaries from different countries of origin are concerned.

Ion Bambuleac has worked in the associative sector, but also in international human rights organizations, being involved in the implementation of projects for monitoring the electoral process (Promo-LEX); promoting equality, non-discrimination, intercultural youth exchanges (Charity, Intercultural Exchange Project, Pestalozzi Children’s Foundation).

He was a human rights consultant at OHCHR Moldova and a consultant for supporting the National Youth Council of Moldova in reporting to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights at UNICEF Moldova.

Ion Bambuleac studied international law at USM, holds a Master’s degree in international law (USM) and in constitutional and administrative law (AAP).

He is currently studying at the Doctoral School of the Academy of Economic Studies of Moldova and the University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”.

Ion Bambuleac is fluent in Romanian and Russian, which are his mother tongues, and has advanced (C1) knowledge of English and Ukrainian.

Natalia Vișanu

Communications Officer

Natalia Vișanu is the CDA’s Communications Officer. She has more than 30 years of experience working in media and public relations, of which more than 10 years – in the field of human rights promotion.

She worked at IPNA “Teleradio-Moldova” Company, as a parliamentary correspondent; was a senior consultant and later head of the Press Service of the President of the Republic of Moldova; head of the Service, and later of the Communication and Human Rights Promotion Department at the People’s Advocate (Ombudsman) Office.

Natalia Vișanu graduated from the Faculty of Journalism and Communication Sciences of USM, the Faculty of Law of ULIM, holds a master’s degree in international relations and political science (AAP) and is a member of the Press Council of the Republic of Moldova.

Natalia Vișanu supports the communication activities of the CDA, which may include tasks in the field of internal, external or risk communication.
She is fluent in Romanian (mother tongue), has advanced knowledge of Russian, upper intermediate level of English (B2.2) and beginner level of French.

Olga Vacarciuc

Projects Coordinator

Olga Vacarciuc is project coordinator at CDA. She oversees implementation of ongoing projects at CDA, focused on the development of training programs and their organization for professionals working in the field of promotion and protection of the rights of refugees, asylum seekers, stateless persons, foreigners.

She has a degree in law, a degree in Romanian philology and a master’s degree in management. Olga Vacarciuc is one of the few human rights experts in the Republic of Moldova to have attended the Higher Course for Human Rights, organized by the Helsinki Foundation for Human Rights in Warsaw, Poland.

Olga Vacarciuc has worked for over 17 years at the Office of the People’s Advocate – 12 years as an advisor to the Parliamentary Advocate and 5 years as Secretary General of the Office of the People’s Advocate. Later she was also the Head of the Complaints Department at the Equality Council.
She is the author of several publications, studies and training programs on human rights, including the “Handbook in the field of human rights for civil servants “, Civic education, curriculum for grades V-IX and X-XII; Guide for civil servants in the field of human rights.

Olga Vacarciuc has been a member of several working groups at central authorities level, including on the humanization of criminal policy; on strengthening the compensation mechanism for victims of inhuman and degrading treatment; of the Coordination Committee responsible for the implementation of the funding agreement between the Government of the Republic of Moldova and the EU on the support program for justice reform; member of the Working Group for monitoring the implementation of the Justice Sector Reform Strategy; member of the working groups for the elaboration of PNADO 2009-2012 and PNADO 2018-2022.
Olga Vacarciuc is fluent in Romanian, her mother tongue, and Russian. She speaks English at beginner level (A2) and French at intermediate level (B2).

Svetlana Jioara

Program Director

Svetlana Jioară is the CDA’s programme director. She has extensive experience in implementing international humanitarian and refugee aid programmes, establishing and maintaining relations with international organizations, donors and national authorities, as well as producing high-quality analytical studies and reports.

Svetlana Jioară worked for over 8 years at the UN Refugee Agency in Moldova, during which time she contributed to increasing the implementation rate of projects, facilitated access of many refugees to banking services and housing, represented UNHCR in UN working groups on gender, social protection, access to education and health system, carried out many other activities aimed at increasing the effectiveness of projects implemented by UNHCR Moldova.

Svetlana Jioară studied at the State University of Moldova and holds two master’s degrees – in public law and in political science and governance.

She is fluent in Romanian and Russian and has advanced (C2) knowledge of English.
Oleg Palii

Executive Director

Oleg Palii has been working in CDA since 1998. Since 2017 he has been the Executive Director of the Association. He has more than 25 years of experience working in the field of asylum and as a national and international trainer on refugee and stateless rights issues. He is among the authors of several studies and publications on refugee and stateless rights.

Oleg Palii is a member of the Union of Advocates of the Republic of Moldova and in 2012-2014 he was a member of the Commission for Citizenship and Political Asylum of the President of the Republic of Moldova. From 2013 to 2018 he created and coordinated the “Legal Clinic on Asylum and Statelessness”.

Oleg Palii has submitted several proposals for the improvement of legislation in the field of asylum, statelessness and citizenship, and, through subjects with the right to refer to the Constitutional Court, proposals for challenging certain provisions of the Law on Asylum and the Law on Citizenship.
Skip to content