Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs de selectare a Directului Executiv/Directoare Executivă.

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs de selectare a Directului Executiv/Directoare Executivă.

ANUNȚ

Către: Tuturor celor interesați
De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților
Publicat site: www.civic.md; www.cda.md
Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009
Telefon/fax: 022 240-898
e-mail: natalia.postaru[@]cda.md
Data publicării: 25.07.2017  

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs de selectare a Directului Executiv/Directoare Executivă.

Date generale: Asociația Obștească Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociației obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit care are ca scop promovarea respectării drepturilor omului, promovarea statului de drept și consolidarea profesionalismului cadrelor în sistemul justiției și de ocrotire a normelor de drept.

Obiectul concursului: Directorul Executiv/Directoarea Executivă în cadrul Asociației asigură managementul și implementarea eficientă a tuturor programelor Asociației și va avea următoarele atribuții și responsabilități (TERMENI DE REFERINȚĂ):

 • asigură conducerea operativă a activității economice a Asociației, administrarea bunurilor;
 • adoptă decizii pe orice problemă ce tine de activitatea Asociației și care nu este de competența exclusivă a altor organe;
 • reprezintă asociația în relațiile cu organele puterii de stat și locale, cu asociațiile obștești din țară și străinătate, mass media, structurile comerciale etc., precum și la întruniri, conferințe și alte evenimente profesionale, științifice și sociale de nivel național și internațional;
 • colectează fonduri și gestionează programe și proiecte ale organizației sau deleagă aceste funcții;
 • procură tehnică și alt gen de echipament necesar activității organizației etc.;
 • administrează mijloacele Asociației, încheie tranzacții și semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente cu caracter financiar și fiscal;
 • organizează și coordonează activitatea curenta a Asociației, a subdiviziunilor acesteia și asigură executarea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;
 • numește în funcție și concediază personalul și voluntarii; stabilește nivelul remunerării muncii, stimulează și aplică sancțiuni disciplinare personalului; este responsabil de reglementarea muncii inclusiv protecția muncii și ținerea corectă a documentației corespunzătoare;
 • asigură menținerea evidenței contabile și statistice conform ordinii stabilite de lege;
 • poarta răspundere personală pentru activitatea Asociației și este responsabil de valorile imobile și circulante ale acesteia precum și pentru patrimoniul și resursele financiar – materiale ale acesteia;
 • oferă informația necesară și prezintă rapoartele stabilite de lege către autoritățile publice împuternicite;
 • emite/ semnează ordine, indicații, instrucțiuni, regulamente, dispoziții, încheie acte de colaborare, contracte, fișe de post, etc.;
 • decide asupra formelor și metodelor de lucru, asigură integritatea și folosirea rațională a patrimoniului Asociației, etc.;
 • participă la ședințele Consiliului de Administrare fără drept de vot;
 • participă la planificarea strategică și elaborează planurile operaționale în baza planului strategic al Asociației.

Calificările solicitate:

Studii:

 • Studii universitare în domeniul dreptului/științe politice/economie sau alte domenii relevante.

Experiență:

 • Cunoștințe practice ale lucrului în cadrul asociaților obștești, în managementul organizațional, al programelor/proiectelor în domeniul drepturilor omului sau dreptul umanitar și promovării statului de drept și consolidării profesionalismului cadrelor în sistemul justiției și de ocrotire a normelor de drept.
 • Experiență în domeniul drepturilor omului/reformei justiției, experiență în în domeniul managementului asociaților obștești, programelor sau proiectelor.
 • Experiență în gestionarea programelor finanțate din fondurile Uniunii Europeane, Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), și altor donatori.

Competențe:

 • Cunoașterea limbii române, a limbii ruse și engleze la un nivel înalt;
 • Cunoașterea calculatorului MS Office la nivel de utilizator;
 • Capacități de viziune, management și leadership, organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbal și în scris, de colectare, analiză și formulare a concluziilor, de raportare, de concentrare, de prioritare și realizare a mai multor activități simultan, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;
 • Scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post.

Modul de prezentare a dosarului:
Documentele urmează a fi puse în plic sigilat (cu mențiunea “Concurs selectare Director Executiv/Directoare Executivă CDA” și prezentat până la data de 09 august 2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: natalia.postaru[@]cda.md
Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poșta, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
Doar persoanele pre-selectate urmează a fi contactate pentru un interviu.

Informații suplimentare le puteți solicita la numele de telefon: 022 240-898.