Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unui Glosar de termeni în domeniul azilului

Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unui Glosar de termeni în domeniul azilului

Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unui Glosar de termeni în domeniul azilului pentru colaboratorii Poliției de frontieră și profesioniștii implicați în procedura de primire a cererilor de azil și acordării protecției internaționale în Republica Moldova

ANUNȚ

Către: Tuturor celor interesați Publicat site: www.civic.md; www.cda.md
De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării:
17.07 2017

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Avocaților” anunță concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea unui Glosar de termeni în domeniul azilului pentru colaboratorii Poliției de frontieră și profesioniștii implicați în procedura de primire a cererilor de azil și acordării protecției internaționale în Republica Moldova. Serviciile de consultanță urmează să fie acordate în perioada august-septembrie 2017.

I. Prezentare generală

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o organizație publică fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională – solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internațională.

II. Obiectul concursului

În urma concursului, CDA va selecta un expert pentru a elabora un Glosar de termeni pe domeniul azilului, în limba română, destinat colaboratorilor Poliției de Frontieră. Glosarul de termeni în domeniul azilului își are ca scop, îmbunătățirea înțelegerii corecte a noțiunilor și definițiilor utilizate în domeniul azilului. Glosarul este destinat să servească drept un ghid adresat poliției de frontieră precum și tuturor profesioniștilor din domeniul azilului.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Pentru atingerea obiectivului propus, expertul va ține cont de următoarele cerințe:

Denumirea

Serviciului

Cerințele pentru elaborarea Glosarului Informația privind termenii de executare

 

 

 

 

Glosar de termeni în domeniul azilului

 

Elaborarea și prezentarea unui cadru resursă – literatura utilizată pentru descrierea terminilor utilizați în Glosar.

04 august 2017

17 august 2017

Prezentarea Conceptul de structură a Glosarului, inclusiv termenii care vor fi incluși în Glosar.

Termenii incluși în Glosar, se vor referi la domeniul azilului și vor trebui să fie explicați într-un limbaj accesibil pentru o mai bună înțelegere a aplicării acestora.  

Glosarul va cuprinde 30 pagini, format utilizarea caracterului “Times New Roman”, 12 pt., interval 1,5 linii, pagina nu va depăși 1800 caractere fără spațiu.

 18 august 2017

30 septembrie 2017

Varianta pre-finala va fi prezentată spre aprobare pe data de 18 septembrie 2017
Plata pentru serviciile prestate va fi realizată după prezentarea variantei finale si aprobarea acesteia.

 

30 septembrie 2017

III. Calificări și competențele solicitate

1. Calificarea academică:

Studii universitare în domeniul juridic sau alt domeniu relevant.

2. Experiență și cunoștințe:

Experiență în domeniul drepturilor omului, protecției internaționale și dreptului refugiaților.

  1. Modalitatea de participare la concurs

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze oferta tehnică, cu următorul conținut:

  • Scrisoarea de intenție în limba română (max. 2000 de cuvinte);
  • CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză;
  • Lista lucrărilor de cercetare/articolelor publicate (va constitui un avantaj);
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia diplomei de studii;
  • În cazul în care aplicatul selectat este angajatul unei autorități de stat, aplicatul își asumă responsabilitatea de a obține acordul superiorilor pentru a realiza activitatea didactică.
  • Oferta financiară pentru elaborarea glosarului, în lei moldovenești.
  • Planul de activitate în elaborarea glosarului propus.

Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

– Ofertantul va avea experiența, buna reputație și competența profesională necesară, pentru elaborarea lucrării și alte capacități necesare executării calitative a serviciilor prestate;

– Efectuarea lucrării să fie realizate personal, fără intermediari ori de către grupul de experți contractați;

– Experiență în examinarea cazurilor în domeniul azilului/dreptului refugiaților/dreptului internațional va constitui un avantaj.

Dacă oricare dintre aceste documente sau informații lipsesc, oferta va fi respinsă

V. Modul de prezentare a ofertelor:

Documentele Ofertantului puse în plic, sigilat, urmează a fi prezentate până la data de 31.07.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Natalia Poștaru, coordonator de proiect – telefon: 022- 240-898).

Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poșta, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.

Condițiile de contractare:

– contractul se încheie între Centrul de Drept al Avocaților și ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;

– valuta și modul de achitare: în lei moldovenești prin virament (inclusiv cu reținerile salariale).