Monotirizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărările judiciare irevocabile

Monotirizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărările judiciare irevocabile

Proiectul şi-a propus, pentru prima dată în istoria efectuării justiţiei în Republica Moldova, să analizeze în esenţă procesul efectuării justiţiei prin prisma aplicării normelor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţillor Fundamentale în cauzele examinate de Curtea Supremă de Justiţie şi Curtea de Apel Chişinău.
        Aşadar, actualitatea proiectului derivă din necesitatea aprecierii obiective a calităţii efectuării actului de justiţie în Republica Moldova prin prisma respectării standardelor, fapt care a determinat constituirea unui grup de avocaţi-monitori, unii dintre actorii principali ai procesului de efectuare a justiţiei, specialişti ce au menirea să apere drepturile fundamentale ale persoanei, care au încercat să examineze, obiectiv şi mai imparţial, gradul de corespundere a procesului de efectuare a justiţiei cu standardele CEDO. În scopul evidenţierii stării reale a efectuării justiţiei în Republica Moldova şi a corespunderii standardelor CEDO au fost folosite următoarele modalităţi:
·         selectarea şi analiza hotărîrilor definitive şi irevocabile pronunţate de CSJ şi CA Chişinău, în care se invocă încălcarea prevederilor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţillor Fundamentale;
·         analiza cererilor avocaţilor adresate la CEDO;
·         comentariul ştiinţific al deciziilor supuse monitorizării.
Prezentul raport constituie partea finală, cea mai importantă, a activităţii CDA în proiectul nominalizat. Pentru a avea o imagine completă a activităţii de un an în proiect, ar urma să informăm persoanele interesate asupra tuturor aspectelor care au făcut obiectul studiului, inclusiv cele 369 de speţe judiciare analizate, comentariile şi propunerile monitorilor, analiza juridică şi ştiinţifică a celor mai relevante speţe, selectate de expert, precum şi materialele publicate sau difuzatepe calea eterului – emisiuni radio şi/sau TV – segmente importante ce au reflectat cîte un aspect concret al proiectului. Persoana care va intra în posesia tuturor materialelor publicate, sperăm, va fi suficient de informată asupra hotărîrilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată, comentariilor specialiştilor în materie de drept, comunicatelor de presă şi informărilor de presă despre judecarea cauzelor de către CEDO, articolelor ştiinţifice şi de analiză, studiul de caz în problema soluţionării litigiilor privind loturile de pe lîngă case, analizelor privind modelele de întocmire a plîngerii contra actelor şi măsurilor luate în faza urmăririi penale de către judecătorul de instrucţie şi CSJ, dar şi asupra calităţii efectuării actului de justiţie, în ansamblu, în Republica Moldova.
Prin lansarea proiectului Monotirizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărările judiciare irevocabile, CDA a urmărit ideea de informare corectă a cetăţenilor din Republica Moldova asupra efectuării actului de justiţie şi constituirea unei percepţii publice realiste cu privire la justiţie, precum şi elucidarea obligaţiilor şi oportunităţilor pe care le are statul faţă de cetăţenii săi.
În acest context, CDA a pus accentul pe scoaterea în relief a celor mai pregnante erori de drept în raport cu drepturile omului, comentarea acestora şi informarea cetăţenilor. Aşadar, CDA a realizat promovarea la nivel local a prevederilor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţillor Fundamentale prin:
          informarea în spaţiul Republicii Moldova asupra realităţilor cetăţean-stat în efectuarea justiţiei;
          informarea cetăţenilor despre erorile de drept;
          informarea cetăţenilor asupra căilor de reparare a erorilor în justiţie.

CDA a văzut soluţionarea acestor probleme prin editarea şi difuzarea comentariilor celor mai versaţi specialişti în domeniul dreptului, astfel încît activităţile desfăşurate de avocaţi-monitori în exercitarea prevedrilor proiectului au devenit cunoscute.
Strategia de publicare a ediţiilor speciale a constat în stabilirea de contacte informative prin intermediul revistei Avocatul Poporului  cu specialiştii în materia de drept, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale de la nivel local, regional, central, internaţional, investitorii interesaţi de iniţiativele şi proiectele CDA, dar şi cu cetăţenii Republicii Moldova. De asemenea, prin intermediul acţiunilor de informare a avocaţilor, judecătorilor, procurorilor, CDA şi-a propus întărirea capacităţii de comunicare a cadrelor juridice din sistemul de drept al republicii şi stimularea cooperării acestora în vederea sporirii calităţii efectuării actului justiţiar.
            Implementarea proiectului de Monotirizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărările judiciare irevocabile a început, după cum este şi firesc, cu elaborarea criteriilor de organizare şi repartizare a obligaţiilor membrilor colectivului Centrului de Drept al Avocaţilor implicaţi în realizarea prevederilor proiectului. De asemenea, a fost stabilit un grafic de selectare şi de prezentare de către avocaţi-monitori a hotărîrilor judiciare şi a chestionarellor completate în condiâiile cerute de ancheta elaborată şi publicată în Avocatul Poporului.
            Urmărind informarea corectă şi responsabilă,excluzînd, pe cînd a fost cu putinţă, influenţa factorului subiectiv, toate acţiunile CDA au avut deschidere către public prin tematică şi modul de abordare a acesteia. Fiecare acţiune de informare în parte a reflectat cîte un aspect concret al proiectului, astfel încît persoana care va intra în posesia tuturor materialelor publicate va fi suficient de informată asupra efectuării actului de justiţie în Republica Moldova.
Obiectivele urmărite de proiect au vizat:
·         îmbunătăţirea respectării de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova a drepturilor fundamentale ale omului prevăzute de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţillor Fundamentale;
·         identificarea încălcărilor drepturilor omului comise în instanţele judiciare;
·         sporirea atenţiei tuturor participanţilor la actul de efectuare a justiţiei, a organizaţiilor internaţionale, a autorităţilor publice şi a societăţii civile asupra acestei probleme.
Prin realizarea obiectivelor proiectului, CDA şi-a propus:
·         analiza nivelului de implementare a standardelor CEDO în efectuarea justiţiei;
·         asigurarea respectării şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
·         sporirea transparenţei efectuării actului judiciar;
·         creşterea responsabilităţii şi a nivelului performant de înţelegere şi asumare din partea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, a oportunităţilor ce le revin în efectuarea echitabilă a justiţiei;
·         sporirea nivelului de profesionalism al participanţillor la efectuarea actului justiţiar în Republica Moldova.
Scopul Proiectului a constat în sensibilizarea societăţii civile şi a funcţionarilor instituţiilor de stat în problema efectuării actului justiţiar, pentru a putea repara eroarea de drept şi de fapt în raport cu prevederile Convenţiei. De asemenea, Proiectul a contribuit la informarea organizaţiilor internaţionale şi a opiniei publice asupra ilegalităţilor comise, precum şi asupra diminuării şi prevenirii erorilor în efectuarea justiţiei.